A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Бюджет 2008  ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОДИНА


Анализът на изпълнението на  бюджета за 2008 год. дава основание за  добра оценка  на постигнатите цели и приоритети през  отчетния период в рамките на дългосрочния план за развитие на общината и независимо от промените в нормативната база, отнемащи приходи на общините.
Местната финансова политика включва управлението на бюджетните, извънбюджетни  и привлечени средства  чрез:

 • Администриране на местните данъчни и неданъчни приходи и приходите от управление на общинската собственост;
 • Целево използване на субсидиите, субвенциите и трансферите от републиканския бюджет и управление на дълга;
 • Преки  разходи по бюджета  от общинската администрация и чрез възложени функции на 8 бр. второстепенни  разпоредители с бюджетни кредити
 • Приходи и  разходи  по набирателната сметка и  извънбюджетната  сметка на фонд “Приватизация”;

При изпълнението на бюджета  се отчита влиянието на някои показатели на национално и местно равнище:

 • Инфлация към 31.12 2008 г. спрямо 31.12.2007 г.– 7,8  %;
 • Процент на безработица за общината към 31.12.2008 г. – 9,17 % /при 8,9% за 2007  год./
 • Регистрираните безработни за Община Златоград  към 31.12.2008 г. са 658 бр.
 • Минимална работна заплата – 220 лв.от 01.01.2008 год. при 180 лв. за предходната година;

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.12.2008 г.

І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА.

Бюджетът на община Златоград за 2008 г., приет от общински съвет с Решение № Д 51 от 29.02.2008 г., в размер на 9 091 хил. лв. е увеличен през годината с 7 243 хил. лв. и към 31.12.2008 г. общият бюджет на община Златоград е 16 334 хил.лв.
/Уточненият план за 2007 год. е   14 059 х. лв./
Взаимоотношенията с ЦБ са изпълнени на 100 %.
През отчетния период  са отразени служебни   корекции по плана на бюджета -  на база  писма от МФ както и отразени по прихода и разхода получени дарения, с което  обемът на бюджета е увеличен със 7 243 х.лв. /През 2007 г. общото увеличение на бюджета е 8 877 хил.лв. в т.ч. 4 054хил. лв. е целево за обект „Път  Златоград-заставата-връх Костадин”./
Най-голям дял в размера на допълнителните средства имат:
Трансфер от ПУДООС – 1 553 хил.лв.
Трансфер за възнагр.на заетите по програма “СПОЗ” – 307 хил.лв.
Трансфер от МРРБ за обект „Път Златоград-заставата-връх Костадин” – 1 509 хил.лв.,
Трансфер от МРРБ за изграждане, реконструкция и основен ремонт на общински пътища – 1 835  хил.лв.
Средства за  образованието по НП на МОН – 264 хил.лв.
Средства по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008г. -  400 хил.лв.
Целеви трансфер за вътрешноградски и междуградски превози, безплатен превоз на ученици до 16-год.възраст и безплатни и по намалени цени пътувания – 207,4 хил.лв.
Получените средства за  компенсиране на доходите на физическите лица във връзка с въвеждане на т.н.плоския данък – 63,5 х.лв.
Целевият трансфер за преодоляване на последици от стихийни бедствия – 249  х.лв.,
Програми от МТСП по програма ФАР – 119,6 хил.лв.
Целеви средства за подготовка и провеждане на фолклорен събор на връх Костадин от МФ – 10 хил.лв.
През 2008 г. в бюджета на община Златоград са постъпили собствени приходи в размер на 963 хил.лв. при първоначален план 1 017 хил.лв. или изпълнение 94,6 %. За 2007 г. постъпленията на общинските приходи са били в размер на 929 хил.лв. или през 2008 г. постъпленията от приходи с общински характер са с 34 хил.лв. повече спрямо 2007 г.
Постъпленията от окончателен годишен (патентен) данък са в размер на 36,8 хил.лв. при план 45 хил.лв. или 82 % изпълнение .
Отчетените имуществени данъци през 2008 г. са в размер на 181 хил.лв. или 104,6 % спрямо първоначалния план, и с 35 хил.лв повече спрямо 2007 г.
Постъпленията от неданъчни приходи в бюджета на общината през 2008 г. са в размер на 771,5 хил.лв. намалени с внесените ДДС и др.данци в/у продажбите в размер на 26,5 хил.лв. – 745 хил.лв.
През 2008 г. постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 761,4 хил.лв.
Най-голямо неизпълнение от неданъчните приходи е от постъпленията от продажба на сгради при план 120 хил.лв. постъпленията са в размер на 14,1 хил.лв.
Най - голямо изпълнение от неданъчните приходи е от приходи и доходи от собственост. Постъпленията са в размер на 148,9 хил.лв. при първоначален план 80 хил.лв. или 186,1 % изпълнение спрямо плана.
Преизпълнението е в резултат на предприетите мерки  за оздравяване на общината в направлениято – генериране на повече собствени приходи и подобряване събираемостта на собствените приходи от наеми.

ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА  ЧАСТ  НА БЮДЖЕТ 2008 г.

Съгласно представеният касов отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград към 31.12.2008 г., величината на направените разходи е в рамките на формираните приходи, т.е. всичко разходи по бюджета са в размер на 14 642 603 лева и наличност в края на периода в размер на 1 485 318 лева.
Интерес  представляват следните моменти:
А) Трудовите разходи във всичко разходи по бюджета към 31.12.2008 г. са в размер на   3 394 933 лева, като за държавните дейности те са 3 040 155 лева,  а за общинските дейности 261 197 лева, и за държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 93 581 лева;
Б) Другите бюджетни разходи, включително и издръжката, във всичко бюджетните разходи към 31.12.2008 г. са в размер на  11 247 670  лева,  като за държавните дейности те са 1 224 358  лева, а за общинските дейности 9 998 019лева, за държавни дейности дофинансирани с местни приходи 25 293 лева;
Най-висок е относителният дял на разходите във функция “Образование” в размер общо на  2  967 855 лева, или 20 на сто от всичко разходи по бюджета към 31.12.2008 г. При това разходите за финансирането на делегираните от държавата дейности са в размер на 2 636 108 лева, което представлява 89 на сто от всичко разходите във функция “Образование”, и разходи за финансиране на общинските дейности във функцията са 331 747 лева или 11 на сто от всичко разходи по тази функция;
На второ място по изпълнение на разходната част на бюджет 2008 г. се явява функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Тук размерът на общо разходите за финансиране на дейността са в размер на 2 492 773 лева, което представлява 17.02 на сто от всичко разходи по бюджета към 31.12.2008 г.
Най-малко бюджетни средства са изразходвани за функция “Отбрана и сигурност” . Техният размер към 31.12.2008 г. е в размер на 237 877 лева, или 1.62 на сто от всичко разходите по бюджета към 31.12.2006 г
Съгласно писмо № 08-00-8943 от 09.09.2008 г. на МФ по реда на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.. общината получи субсидия в размер на 400 000 лв. .

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА КЪМ 31.12.2008 Г.

Към 31.12.2008 г. община Златоград приключи с неразплатени разходи в размер на 1 650 320 (при 2 143 148 лв. към 31.12.2007 година) , в това число просрочени задължения – 1 529 762. лв.
Според структурата неразплатените разходи се разпределят :

 •  за хранителни продукти – 67 699 лв.
 •  за горива – 63 302 лв. в т.ч. просрочени задължения – 11 808 лв.
 •  за ел.енергия – 14 188 лв. .
 •  за външни услуги – 219 268 лв. в т.ч. просрочени задължения – 199 143 лв.
 •  за капиталови разходи –  931 717 лв., в т.ч. просрочени задължения –921 402 лв.

В резултат на рестриктивните мерки, общината е преминала “кривата на нарастване на задълженията” и през последните  месеци се наблюдава намаление.

Просрочените вземания към 31.12.2007 г. на общината са в размер на 58 655 лв. Несъбраните вземания са от наеми  на общинско имущество – 21 692 лв., от данъци – 14 350 лв., от такси – 17 150 лв. и други вземания – 5 463 лв.

 

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г.
Размерът на усвоените средства за капиталови разходи през бюджетната 2008г. е  в размер на 8 835 706 лева .
По параграфи капиталовите разходи през бюджетната 2008 г. се разпределят по следния начин:

 • § 51 00 “Основен ремонт на ДМА” – изпълнение 1 135 768 лева;
 • § 52 00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” – изпълнение в размер на    7 617 306 лева ;
 • § 53 00 “Придобиване на НДА” – изпълнение в размер на 49 668  лева;
 • § 54 00 “Придобиване на земя” –  изпълнение в размер на 2 964  лева;
 • § 55 00 “Капиталови трансфери” – 30 000 лева .

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2008 г.
През 2008 г. са постъпили приходи от лихви  в размер на 5 лева, а разходите са в размер на 6 311 лева.
 
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Изпълнението на общинския дълг през 2008 година вкючва :
В приходната част се включват главниците по общински дълг със знак (+) в годината на поемане на дълга , а плащането на главниците по общинския дълг се  отразява със знак (-).
Плащанията по дълга за лихви и други разходи по обслужването на дълга се отразяват в съответните разходни параграфи в разходната част.
1. Финансов лизинг със срок над две години
През 2008 г.в приходната част на бюджета е отразена главницата на поетия общински дълг, чрез финансов лизинг за финансиране на инвестиционен проект „Подобряване качеството на извършените услуги от общинска дейност „Чистота”, в размер на 188 649 лв. и намален с платената главница през 2008 г. в размер на 15 538 лв.
Общинския дълг, чрез финансов лизинг за финансиране на инвестиционен проект „Подобряване качеството на извършените услуги от общинска дейност „Чистота” поет с Решение № Д 68 от 29.02.2008 г. на Общински съвет – Златоград .
Предназначение на дълга : закупуване и доставка на мотометачна кола.
Дата на поемане на дълга : 03.07.2008 г.
Краен срок на погасяване : 30.06.2013 г.
Лихвен процент към датата на кредита : 4,62
Приходни източници за обслужване на дълга : собствени приходи от такса битови отпадъци
Състояне на дълга към 31.12.2008 г. :
Изплатени главници : 15 538 лв.
Изплатени лихви : 6 256 лв.
Изплатени разходи по обслужване на дълга : 1 353 лв.
Остатъчен размер на главница : 173 111 лв.
За предстоящата бюджетна година 2009 г.
Дължими плащания по главница :
Дължими лихвени плащания :
2. Банкови заеми
Заем към ОББ – Кърджали , усвоен през 2003 г.в размер на 252 875 лв.
Предназначение на дълга : Реконструкция и рехабилитация на улично осветление.
Лихвен процент : 14,52 %
Краен срок за погасяване : 15.05.2008 г.
Приходни източници за обслужване на дълга : собствени приходи
Състояне на дълга към 31.12.2008 г. :
Изплатени главници : 23 867 лв.
Изплатени лихви : 893 лв.
Остатъчен размер на главница : 0 лв.
3. Безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Предназначение на дълга : Закупуване на сметосъбирачна машина
Дата на поемане на дълга : 28.06.2007 г.
Краен срок на погасяване : 01.12.2011 г.
Лихвен процент към датата на кредита : 0 %
Приходни източници за обслужване на дълга : собствени приходи от такса битови отпадъци
Състояне на дълга към 31.12.2008 г. :
Изплатени главници : 11 143 лв.
Остатъчен размер на главница : 33 372 лв.
За предстоящата бюджетна година 2009 г.
Дължими плащания по главница : 11 124 лв.
Дължими лихвени плащания : 0

VI. АНАЛИЗ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК
Разпределението на преходния остатък е както следва :

 • От държавни трансфери с целеви характер : 1 194 003 лв. / 67 139 лв. – стихийни бедствия, 885 лв. – от МТСП по НП „СПОЗ”, 20 240 лв. целева капиталова субсидия, 27 425 лв. за зимно снегопочистване, 71 195 лв. за път „Златоград-връх Костадин”, 42 990 лв. преходен остатък формиран от неусвоени средства от допълнително предоставени като целеви трансфери по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г./

 Преходния остатък формиран от неусвоени целеви средства се разходва за същата цел до края на 2009 г.

 • От държавни трансфери за финансиране на държавни дейности : 106 060 лв. / икономии в размер на : 87 630 лв. от Дневен център, 3 128 лв. от ЦСРИ, 4 641 лв. от дейност „Общинска администрация”, 10 477 лв. от Отбрана и сигурност, 184 лв. от ЦДГ/
 • От държавни трансфери за образованието : 173 801 лв.

Реализираният преходен остатък във функция „Образование” се използва за финансиране на същите дейности.

 • От дарения : 4000 лв.
 • От такса битови отпадъци : 2 079 лв.
 • От валутна бюджетна сметка в левова равностойност : 84 387 лв.
 • От възстановени суми за компенсации от превозвачи изплатени през 2007г. : 3 548 лв.
 • От собствени приходи на СОУ „Антим І-ви” Златоград : 1 827 лв.

           
В отчета за 2008 год. не е допуснато  пренасочване на  приходи   предназначени за ДД.

 

Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития