A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Генерален план за организация на движение в гр. Златоградсряда, 21 Октомври 2020  1538

УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, уведомявам всички заинтересовани лица, че Кметът на Община Златоград открива производство по издаване на общ административен акт.


МОТИВИ:  С настоящия Окончателен проект на „Генерален план за организация на движението в гр. Златоград“ се цели да се определят условията и редът за организиране на движението по улиците, отворени за обществено ползване. Основните изисквания към концепцията за организиране на движението по улиците на гр. Златоград е в съответствие с изискванията на Наредба № 1  от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, целят да осигурят:  1. Бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;

  2. Удобство на участниците в уличното движение;

  3. Ефективно използване на пропускателната способност на изградената улична мрежа в града и нейното обзавеждане;

  4. Спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспрот, в т.ч. въздействие от шум, вибрации, газове и други;

  5. Пълна и достоверна информация на участниците в уличното движение за пътно-транспортната обстановка.


В разработения Генерален план за организацията на движение в гр. Златоград, тези изисквания са постигнати чрез:  1. Разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време;

  2. Канализиране на движението по предназначение и цели след пътеуказателна сигнализация;

  3. Регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателни обекти, обслужвани от улиците, отворени за обществено ползване;

  4. Осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътни те превозни средства;

  5. Ефективен контрол върху движението и паркирането.


За организиране на движевнието по пътищата се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация и обзавеждане на улиците.

Приемането на Генерлания план за организацияна на движението в гр. Златоград е наложително и предвид нарасналата интензивност на движението на МПС на територията на Община Златоград и нуждата от по-ефикасната охрана на обществените отношения, уреждащи движението на МПС и на пешеходци в рамките на гр. Златоград и максимално ограничаване на пътно-транспортни произшествия и инциденти.

В заседанията по приемане на Предварителния проект на Генерален план за организация на движението в гр. Златоград участваха заинтересованите ведомства и компетентни органи – представители на ОД на МВР гр. Смолян, сектор Пътна полиция, РУ Златоград към ОД на МВР Смолян, РС ПБЗН гр. Златоград, Областно пътно управление гр. Смолян, РЗИ гр. Смолян и тяхното становище е положително.

Изхождайки от наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството трябва да изтъкнем, че Генералния план за организация на движението на гр. Златоград е тактически, близкосрочен, планов документ (със сила на действие до 5 години), което допринася за добра организация на паркирането, в рамките на града, предвид непрекъсното нарастващия брой автомобили и свързания с това проблем с паркирането, особено в централната част на града, където се налага цялото решение.


ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:


Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат в срок до 17:30ч. на 23.11.2020.г. (включително) на следния адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1 и на официалната електронна поща на Община Златоград адрес: ObA-zlatograd@zlatograd.bg


В случай, че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай, че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.


Проектът на Заповедта за одобряване на окончателния проект за „Генерален план за организация на движението в гр. Златоград“, ведно с проекта за „Генерален план за организация на движението в гр. Златоград“, са публикувани на интернет страницата на Община Златоград: www.zlatograd.bg.


На основание чл. 68 от АПК заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Община Златоград на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, етаж 4, стая № 5 от 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден.


Лице за контакт: инж. Елка Чаушева, Секретар на Община Златоград, телефон 0889534019, ел. поща: secretar@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на заповед
Обяснителна записка
Знаково стопанство
Схеми


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития