A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Генерален план за организация на движение в гр. Златоградсряда, 21 Октомври 2020  464

УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, уведомявам всички заинтересовани лица, че Кметът на Община Златоград открива производство по издаване на общ административен акт.


МОТИВИ:  С настоящия Окончателен проект на „Генерален план за организация на движението в гр. Златоград“ се цели да се определят условията и редът за организиране на движението по улиците, отворени за обществено ползване. Основните изисквания към концепцията за организиране на движението по улиците на гр. Златоград е в съответствие с изискванията на Наредба № 1  от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, целят да осигурят:  1. Бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;

  2. Удобство на участниците в уличното движение;

  3. Ефективно използване на пропускателната способност на изградената улична мрежа в града и нейното обзавеждане;

  4. Спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспрот, в т.ч. въздействие от шум, вибрации, газове и други;

  5. Пълна и достоверна информация на участниците в уличното движение за пътно-транспортната обстановка.


В разработения Генерален план за организацията на движение в гр. Златоград, тези изисквания са постигнати чрез:  1. Разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време;

  2. Канализиране на движението по предназначение и цели след пътеуказателна сигнализация;

  3. Регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателни обекти, обслужвани от улиците, отворени за обществено ползване;

  4. Осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътни те превозни средства;

  5. Ефективен контрол върху движението и паркирането.


За организиране на движевнието по пътищата се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация и обзавеждане на улиците.

Приемането на Генерлания план за организацияна на движението в гр. Златоград е наложително и предвид нарасналата интензивност на движението на МПС на територията на Община Златоград и нуждата от по-ефикасната охрана на обществените отношения, уреждащи движението на МПС и на пешеходци в рамките на гр. Златоград и максимално ограничаване на пътно-транспортни произшествия и инциденти.

В заседанията по приемане на Предварителния проект на Генерален план за организация на движението в гр. Златоград участваха заинтересованите ведомства и компетентни органи – представители на ОД на МВР гр. Смолян, сектор Пътна полиция, РУ Златоград към ОД на МВР Смолян, РС ПБЗН гр. Златоград, Областно пътно управление гр. Смолян, РЗИ гр. Смолян и тяхното становище е положително.

Изхождайки от наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството трябва да изтъкнем, че Генералния план за организация на движението на гр. Златоград е тактически, близкосрочен, планов документ (със сила на действие до 5 години), което допринася за добра организация на паркирането, в рамките на града, предвид непрекъсното нарастващия брой автомобили и свързания с това проблем с паркирането, особено в централната част на града, където се налага цялото решение.


ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:


Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат в срок до 17:30ч. на 23.11.2020.г. (включително) на следния адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1 и на официалната електронна поща на Община Златоград адрес: ObA-zlatograd@zlatograd.bg


В случай, че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай, че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.


Проектът на Заповедта за одобряване на окончателния проект за „Генерален план за организация на движението в гр. Златоград“, ведно с проекта за „Генерален план за организация на движението в гр. Златоград“, са публикувани на интернет страницата на Община Златоград: www.zlatograd.bg.


На основание чл. 68 от АПК заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Община Златоград на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, етаж 4, стая № 5 от 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден.


Лице за контакт: инж. Елка Чаушева, Секретар на Община Златоград, телефон 0889534019, ел. поща: secretar@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на заповед
Обяснителна записка
Знаково стопанство
Схеми


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
94
понеделник, 12 Април 2021
35
вторник, 09 Март 2021
172
сряда, 03 Март 2021
69

Актуално
Предстоящи събития