A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Оперативни програмиОперативни програми за 2007 - 2013 г.

Оперативната програма е одобрена от Европейската комисия

Документ, съставна част от Националната стратегическа референтна рамка,съдържащ стратегия за развитие с кохерентна система от логически свързани приоритети за развитие и многогодишни дейности за тяхното постигане и се финансира от един или няколко структурни фонда, както и от други източници (публични или частни). Като част (приложение) към Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ в България се разработват 7 Оперативни програми (една регионална и шест секторни).

 

"Регионално развитие" 2007-2013 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

за повече информация: www.bgregio.eu

 

"Конкурентноспособност" 2007-2013 г.

Министерство на икономиката и енергетиката.

за повече информация: www.opcompetitiveness.bg

 

"Околна среда" 2007-2013 г.

Министерство на околната среда и водите

За повече информация: www.moew.government.bg

 

"Транспорт" 2007-2013 г.

Министерство на транспорта

За повече информация: www.mtc.government.bg

 

"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Министерство на труда и социалната политика

За повече информация: www.ef.mlsp.government.bg

 

"Административен капацитет" 2007-2013 г.

Министерство на държавната администрация и административната реформа

За повече информация: www.opac.government.bg

 

"Техническа помощ" 2007-2013 г.

Министерство на финансите

За повече информация: www.minfin.government.bg


Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития