A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Мандат 2007-2011: Заместник-кметСевдалин Съботинов Севриев

Дата на раждане: 28 декември 1966, с. Ерма река

Образование:

  • Университет за национално и световно стопанство - София
  • Teхникум по минно дело - Перник, специалност "Геология и проучване на полезни изкопаеми"

Квалификация: Магистър по икономика и преподавател по икономически дисциплини.

Специалност: Икономика и организация на труда

Допълнителна квалификация:

  • "Управление на местни финанси и бюджет";
  • "Местни финанси" към СУ "Св. Климент Охридски";
  • "Разработка и управление на проекти по Европейските структурни фондове

Професионален опит:

  • От 2007 г. - 2011 г. - Заместник-кмет на община Златоград
  • От 1996 г. - 2007 г. -  в Общинска администрация - Златоград: спец. "Цени и ценообразуване" (до 1997 г.); гл.спец. "ТРЗ"(до 2000 г.); началник "Финансово-счетоводен отдел" (до 2002 г.); Директор на дирекция "ФССД"(до 2007 г.).
  • От 1994 г. - 1996 г. - Икономист по труда в отдел "Прогнози и цени" в "ГОРУБСО" АД;
  • От 1985 г. - 1993 г. - Работник по опробване и документиране на работни места "ГОРУБСО" АД;

Семейно положение: женен, с две деца

За контакти:

rsevriev@abv.bg

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития