A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Отговорен служител за работа по ЗДОИОтговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – инж. Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград, определена със  Заповед на Кмета.

Място за подаване на заявления за достъп до обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: - Център за административно обслужване  в Община Златоград, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация
Работно време: от 8.30 ч. до 17.30 ч. (от понеделник до петък)
Телефон за контакт: 03071/2551
e-mail:ObA-Zlatograd@zlatograd.bg

Приложения към заповед № 347 от 25.09.2014г. на Кмета на Община Златоград:

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития