A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпнапо
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на Кмета на Община Златоград и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община

Правомощия: https://zlatograd.bg/administraciya/pravomoshtiya-na-kmeta
Програма за управление на Община Златоград 2019-2023: http://www.zlatograd.bg/docs/programi/Programa_za_Upravlenie_2019-2023.pdf 

html
doc
pdf

 

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

Заповеди:  https://zlatograd.bg/dokumenti/zapovedi-na-kmeta  
Правилници:  https://zlatograd.bg/obshtinski-savet/pravilnitsi-i-programi,
https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/pravilnitsi, https://zlatograd.bg/docs/Ustroistven_pravilnik_26112021.pdf
Наредби:  https://zlatograd.bg/obshtinski-savet/naredbi  
Профил на купувача:  https://zlatograd.bg/aktualno/profil-na-kupuvacha  
Регистри:  https://zlatograd.bg/dokumenti/publichni-registri  
Стратегии:  https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/strategii-i-statut
Планове:  https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/planove  
Програми:  https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/programi  
Търгове:  https://zlatograd.bg/aktualno/targove
Конкурси:  https://zlatograd.bg/aktualno/konkursi  
Бюджет, Инвестиционна програма и финансови отчети:  https://zlatograd.bg/deynosti/byudzhet-i-finansi

html
xls
 doc
pdf

3

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Златоград

Списък от ресурси в Учрежденския архив на Община Златоград – Осигурители без правоприемник, прекратили дейност, чийто разплащателни ведомости се съхраняват в общината и въз основа на които се издават удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3)
http://www.zlatograd.bg/docs/dostap_do_informacia/UPE_2.doc

html
doc

4

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Отговорен служител за работа по ЗДОИ:  https://zlatograd.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya/otgovoren-sluzhitel-za-rabota-po-ZDOI

 

html
Doc
pdf

 

 

5

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Златоград, Етичен кодекс на служителите в Общинска администрация Златоград и Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Златоград.

Устройствен правилник:  https://zlatograd.bg/docs/Ustroistven_pravilnik_07042020.pdf  
Етичен кодекс:  https://zlatograd.bg/administraciya/etichen-kodeks  
Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Златоград:  http://www.zlatograd.bg/docs/Vatreshni_pravila_2015.pdf  
Структура на Общинска администрация Златоград https://zlatograd.bg/administraciya/struktura

html
pdf

6

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

Стратегии:  https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/strategii-i-statut  
Планове:  https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/planove  
Програми:  https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/programi
Програма за управление на Община Златоград 2019-2023: http://www.zlatograd.bg/docs/programi/Programa_za_Upravlenie_2019-2023.pdf 
Отчети: https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/otcheti

pdf
html
doc

 

7

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за

Бюджет, Инвестиционна програма и финансови отчети:  https://zlatograd.bg/deynosti/byudzhet-i-finansi

html
xls
 doc
pdf

8

ИИнформация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

Профил на купувача:  https://zlatograd.bg/aktualno/profil-na-kupuvacha

html
doc
pdf
xls

 

9

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

Панел „Новини”: https://zlatograd.bg/aktualno/novini  
Панел „Проекти на наредби”:    https://zlatograd.bg/dokumenti/proekti-na-normativni-dokumenti , https://zlatograd.bg/dokumenti/obshtestveno-obsazhdane

html
 doc
pdf

10

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

Панел „Новини”: https://zlatograd.bg/aktualno/novini  
Панел „Обществено обсъждане”:   https://zlatograd.bg/dokumenti/obshtestveno-obsazhdane

html
 doc
pdf

11

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

Панел „Достъп до информация”: https://zlatograd.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya

html
 doc

 

12

Обявления за конкурси за държавни служители

 

 

13

Подлежащата на публикуване информация  - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ;

Кмет на община и общински съветници,  Кметове на кметства,  Управител на МБАЛ:  https://zlatograd.bg/obshtinski-savet/deklaratsii-po-zpkonpi-obs/deklaratsii-za-ustanovyavane-i-predotvratyavane-na-konflikt-na-interesi     
Общинска администрация:  https://zlatograd.bg/administraciya/deklaratsii-no-ZPKONPI  

html
pdf

14

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

Панел „Достъп до информация”: https://zlatograd.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya

pdf

15

Информация, засягаща значими обществени интереси

Панел „Новини”: https://zlatograd.bg/aktualno/novini  

html
xls
pdf

16

Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на Глава ІІІ  „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация

Панел „Достъп до информация”: https://zlatograd.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya

html
pdf

17

Друга информация, определена със закон

Панел „Избори”: https://www.zlatograd.bg/aktualno/parlamentarni-izbori-2021  
Издадени разрешения за строеж: https://zlatograd.bg/deynosti/ustroystvo-na-teritoriyata/izdadeni-razresheniya-za-stroezh   
Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж: https://zlatograd.bg/deynosti/ustroystvo-na-teritoriyata/izdadeni-udostovereniya-za-vavezhdane-v-eksploatatsiya-na-stroezh
Заповеди по чл. 129 от ЗУТ: https://zlatograd.bg/deynosti/ustroystvo-na-teritoriyata/zapovedi-po-chl129-ot-zut

Html
pdf

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития