A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона
за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в Община Златоград

1. Подаване на заявление за достъп до обществена информация
1.1. Заявление за достъп до обществена информация, включително и устна справка можете да подадете в:

 1. Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерски съвет;
 2. Център за информационно и административно обслужване на гражданите, партерен етаж на сградата на администрацията на Община Златоград на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1;
 3. По електронен път на адреса на електронната поща на Община Златоград -  ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

 
1.2. Образец на заявлението за достъп до обществена информация може да се намери на официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg, в панел „Достъп до информация” – Приложение №1 от  Вътрешните правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
в Община Златоград, както и в Център за информационно и административно обслужване на гражданите, партерен етаж на сградата на администрацията на Община Златоград на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1.

1.3. Работното време на Общинска администрация Златоград е всеки делничен работен ден от 08:30 ч. - 17,30 ч.  с обедна почивка от 12.00 часа до 13:00 часа.

1.4. Работното време на Център за информационно и административно обслужване на гражданите е от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 17.30 ч., без прекъсване.

1.5. Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
в Община Златоград.

2. Съдържание на заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация
2.1.  Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя.
2.2.  Описание на исканата информация.
2.3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.
Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 • Преглед на информацията – оригинал или копие;
 • Устна справка;
 • Копия на материален  носител;
 • Копие, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данни.
2.4 Адрес за кореспонденция със заявителя.

Ако заявлението не съдържа трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя и адреса за кореспонденция, описание на исканата информация или, в случай, че заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в определения срок, заявлението се оставя без разглеждане на основание чл. 25, ал. 2 ЗДОИ.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по т.2.3.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

3. Срокове за разглеждане на заявленията
3.1.       Заявленията за достъп до обществена информация и протоколираните устни запитвания се разглеждат в максимално кратък срок, но не по-вече от 14 дни след датата на регистриране. В този срок се подготвя и решението или уведомлението по искането и се изплаща на заявителя. Срокът, в който се осигурява достъп до обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението за предоставянето й.

3.2. В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителя се уведомява лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Заявителят има право да уточни предмета на исканата информация в 30-дневен срок от получаване на уведомлението. Срокът за произнасяне тече от датата на уточняване на предмета на исканата обществена информация. Ако не постъпи уточнение в 30-дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

3.3. Когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка,  заявителят се уведомява и се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

3.4. Когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й,  срокът за разглеждане може да бъде удължен, но с  не повече от 14 дни. В 7-дневен срок от регистриране на заявлението на третото лице трябва да бъде поискано изричното писмено съгласие. С искането на съгласието, третото лице се уведомява изрично за съдържанието на чл. 31, ал. 4 ЗДОИ и че ако не последва изрично несъгласие в срока, исканата обществена информация ще бъде предоставена в цялост. При изрично несъгласие но третото лице, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице. Ако е получено съгласие от третото лице, информацията, отнасяща се до него, се предоставя при спазване на условията, посочени от него. Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

3.5. Когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на администрацията на Община Златоград, Секретаря на Община Златоград има право на съдействие от ръководителя на съответното звено за предоставяне или не предоставяне на информацията.

3.6. Когато Община Златоград не разполага с исканата обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок, за което се уведомява заявителя. В уведомлението се посочват наименованието и адресът на съответния задължен по ЗДОИ субект. Когато Община Златоград не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местоположение, заявителя се уведомява в 14-дневен срок за това. Уведомленията не подлежат на обжалване.

4. Решение за предоставяне на достъп до исканата обществена информация и получаване на исканата обществена информация
4.1. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят от секретаря на Община Златоград и в тях задължително се посочват:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация (изцяло или частично);
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставяне на достъп до обществена информация;
 6. други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация, ако има данни за такава.

 4.2. Решението се подписва от Кмета на Община Златоград и се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Решението се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията му да бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. В този случай с решението се изпраща  и копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й. Когато заявлението е подадено чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет, в нея се публикува подаденото заявление, решението по него и предоставената обществена информация. При публикуването се спазва защитата на личните данни на заявителя, съгласно Закона за защита на личните данни, които се анонимизират.

4.3. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд по реда на АПК.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, че ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация.

4.4. За да бъде предоставен достъп до обществена информация се заплащат разходите по нормативи, определени с Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от Министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022г. и са класифицирани според вида на носителя на информация, както следва:

 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.


Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.
Заявителят заплаща определените материални разходи в брой на касата в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите при Община Златоград или по банков път както следва:

IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF
„Интернешънъл Асет Банк” АД
Код за вид плащане: 448007 – административни услуги

Достъп до обществена информация, с изключение на случаите по предоставяне на обществена информация по електронен път, се предоставя след заплащане на определените с решението разходи и представяне на платежен документ. Предоставя от Секретаря на Община Златоград, като в случаите, когато заявителите желаят да прочетат или да се запознаят с обществена информация от оригинал или от копие на документи, това става след разрешение от Ръководството на общината, в заседателната зала на Общински съвет – ІІ етаж.
За предоставянето на достъп до обществена информация, с изключение на случаите по предоставяне на обществена информация по електронен път, се съставя протокол, съгласно (Приложение № 5 – Протокол по чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ) от Вътрешните правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в Община Златоград, който се подписва от заявителя и от секретаря на общината.

5. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация
5.1. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвя от  Секретаря на Община Златоград и в  него задължително се посочват:

 1. Правното и фактическо основание за отказа по ЗДОИ, а в случаите по чл.17, ал.2 от ЗДОИ, когато искането представлявлява търговска тайна, и обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговци;
 2. Датата на приемане на решението;
 3. Редът за обжалване на решението с посочване на компетентен съд и срока за обжалване;

5.2. Решението за отказ се подписва от Кмета на Община Златоград и се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. В случай, че решението за отказ е по заявление, подадено чрез Платформата за достъп до обществена обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерски съвет, в нея се публикува заявлението и решението, при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

5.3. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд по реда на АПК.

5.4. Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация не се прилагат:

 • Когато касае информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица – чл. 8, т. 1 от ЗДОИ;
 • когато касае информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България - чл. 8, т. 2 от ЗДОИ;
 • когато касае лични данни – чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ;
 • когато касае търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци - чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. В Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.) са регламентирани предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
 1. Във Вътрешните правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в Община Златоград, утвърдени със Заповед № 102/18.03.2019г. на Кмета на Община Златоград.
Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития