A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползванеЗаявление по образец »

Срок за изпълнение – 14 дни

 

Такси за предоставяне на услугата, съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от Министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022г.:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:
Център за информационно и административно обслужване на гражданите в Община Златоград на партерния етаж в сградата на Общинска администрация е мястото, където се подават писмени заявления или устни запитвания за достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в Общинска администрация Златоград
В случаите, когато заявителите желаят да прочетат или да се запознаят с обществена информация от оригинал или копие на документи, мястото е заседателната зала на Общински съвет Златоград – II- ри етаж

Работно време: 8:30 - 17:30 часа всеки работен ден
e-mail: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg
Пощенски адрес: гр. Златоград 4980, област Смолян
Ул. „Стефан Стамболов” №1
Тел.: 03071/2551
Факс: 03071/4023

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития