A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Постоянни комисии - мандат 2015 - 20191. ПК по БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ

Компетенции:

Бюджет, местни данъци и такси, общинска собственост, икономическо развитие, селско и горско стопанство, нормативна база по финанси

 

Състав:

Председател: Милко Караджов

Зам.-председател: Асен Хасапчиев

Членове:

 • Борислав Хаджиев
 • Антон Симеонов
 • Владимир Ликов
 • Кирил Даскаов
 • Станимир Чаушев

2. ПК  по  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Компетенции:

Устройство и развитие на територията, ПУП,  ТСУ, Благоустройство, Архитектура, Кадастър , Строителство, Реставрации, В и К, Нормативна база

 

Състав:

Председател: Асен Хасапчиев

Зам.-председател: Людмил Симеонов

Членове:

 • Антон Симеонов
 • Александър Илийков
 • д-р Ангел Белев
 • д-р Ерол Чинар
 • Светлозар Пехливанов

3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ

Компетенции:

Здравеопазване  – общинска болница, доболнична помощ, спешна помощ, Политика за здравни кадри,   хоспис,  превенция наркомания,   алкохолна зависимост, здравословен начин на живот, детски ясли

 

Състав:

Председател: д-р Ангел Белев

Зам.-председател: Асен Хасапчиев

Членове:

 • д-р Ерол Чинар
 • Кирил Даскалов
 • Людмил Симеонов
 • Емилия Кръстева
 • Станимир Чаушев

4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компетенции:

Образование, училищна мрежа, детски градини, ученическо общежитие, ОДК, др. извънучилищни дейности, КИН, читалища, културни прояви, Вероизповедания, административно и информационно обслужване, квалификация

 

Състав:

Председател: Нина Пашова  

Зам.- председател: Светлозар Пехливанов

Членове:

 • Жечка Хаджийска
 • Стефан Мерков
 • Милко Караджов

5. ПК по ПРОЕКТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Компетенции:

Проекти, НПО, международно сътрудничество, социални дейности, социални услуги, заетост , нормативна база

 

Състав:

Председател: Борислав Хаджиев

Зам.-председател: Владимир Ликов

Членове:

 • Емилия Кръстева
 • Нина Пашова
 • Жечка Хаджийска

6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Компетенции:

Младежки инициативи, Европейска Харта за участие на младите хора, транспорт, туризъм, туристически маркетинг, спортна база, масов спорт, спортни клубове

 

Състав:

Председател: Светлозар Пехливанов

Зам.-председател: Александър Илийков

Членове:

 • Станимир Чаушев
 • Стефан Мерков
 • Владимир Ликов

7. ПК по ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Компетенции:

Прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Състав:

Председател: Людмил Симеонов

Секретар: Милко Караджов

Членове:

 • Нина Пашова
 • Жечка Хаджийска-Партаджиева
 • Борислав Хаджиев
Общински съвет
Предстоящи събития