A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ (сформирани с Решение № Ж 8/9.11.2015 г., Решение № Ж 126/25.02.2016 г.)1. ПК по БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ

Компетенции:

Бюджет, местни данъци и такси, общинска собственост, икономическо развитие, селско и горско стопанство, нормативна база по финанси

 

Състав:

Председател: Антон Ушев

Зам.-председател: Милко Караджов     

Членове:

 • Д-р Ерол Чинар
 • Антон Симеонов
 • Людмил Симеонов
 • Александър Илийков
 • Борислав Хаджиев

2. ПК  по  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Компетенции:

Устройство и развитие на територията, ПУП,  ТСУ, Благоустройство, Архитектура, Кадастър , Строителство, Реставрации, В и К, Нормативна база

 

Състав:

Председател: Асен Хасапчиев

Зам.-председател: Антон Симеонов

Зам.-председател: д-р Ерол Чинар

Членове:                    

 • Йорданка Романова
 • Александър Илийков
 • д-р Ангел Белев
 • Светлозар Пехливанов

3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ

Компетенции:

Здравеопазване  – общинска болница, доболнична помощ, спешна помощ, Политика за здравни кадри,   хоспис,  превенция наркомания,   алкохолна зависимост, здравословен начин на живот, детски ясли

 

Състав:

Председател: д-р Ангел Белев

Зам.-председател: Кирил Даскалов

Членове:

 • Асен Хасапчиев
 • Людмил Симеонов
 • Антон Ушев
 • д-р Ерол Чинар
 • Йорданка Романова

4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компетенции:

Образование, училищна мрежа, детски градини, ученическо общежитие, ОДК, др. извънучилищни дейности, КИН, читалища, културни прояви, Вероизповедания, административно и информационно обслужване, квалификация

 

Състав:

Председател: Жечка Хаджийска

Зам. Председател: Нина Пашова  

Членове:

 • Светлозар Пехливанов
 • Емил Хумчев
 • Стефан Мерков

5. ПК по ПРОЕКТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Проекти, НПО, международно сътрудничество, социални дейности, социални услуги, заетост , нормативна база

 

Състав:

Председател: Борислав Хаджиев

Зам.-председател: Йорданка Романова

Членове:

 • Нина Пашова
 • Кирил Даскалов
 • Жечка Хаджийска

6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Компетенции:

Младежки инициативи, Европейска Харта за участие на младите хора, транспорт, туризъм, туристически маркетинг, спортна база, масов спорт, спортни клубове

 

 

Състав:

Председател: Емил Хумчев

Зам.-председател: Александър Илийков

Членове:

 • Милко Караджов
 • Стефан Мерков
 • Светлозар Пехливанов

7. ПК по ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Компетенции:

Прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Състав:

Председател: Жечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

Секретар: Нина Илиева Пашова

Членове:

 • Антон Славчев Симеонов
 • Людмил Славчев Симеонов
 • Милко Александров Караджов
Общински съвет
Предстоящи събития