A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председатели на постоянни комисии - мандат 2007-20111
Емилия Росенова Драганова
Председател на Постоянната комисия по Финанси, общинска собственост и транспорт

Образование:

 • Икономист - ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна

Професионален опит

 • От 1995 г. – до момента , Дирекция “Бюро по труда” – гр. Златоград - Гл. специалист “Услуги по заетостта”
 • 1993 -1995,  счетоводител,  ЕТ “Зора – Митко Чаушев”

Участия и членство 

 • От 2007  - Председател на ПК по  финанси, оббщинска собственост и транспорт
 • От 2007 – Зам председател на ПК по Евроинтеграция и социална политика
 • От 2007 – Член  на ПК по социални дейности и заетост  в Националното сдружение на общините в Република България (НАСОРБ)

Интереси, хоби  

 • народно пеене и танци

 

 

2
Младен Асенов Чаушев
Председател на Постоянната комисия по Устройство на територията и екология

Образование:

 • ПУ „Паисий Хилендарски” , специалност „математика”

Професионален опит

 • 1999 – 2007, Кмет на Община Златоград
 • Директор на  СОУ „Св.Княз Борис І”  - Старцево”

Участия и членство 

 • Председател на ПК по УТЕ
 • Зам. Председател на ПК ФОСТ
 • Член  на ПК по териториално развитие и благоустройство   в Националното сдружение на общините в Република България (НАСОРБ)
 • Член на Областен съвет за разитие на Област Смолян

 

 

3
Д-р Евелина Илиева Лазарова
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, лекарствена политика

Образование 

 • Медицински институт  “Иван Павлов” гр. Пловдив, висше – медицина
 • Медицинска Академия  - София специализация -  рентгенология  (до 1990 г)
 • Квалификация  - образната диагностика,  ултразвукова диагностика, мамография и компютърна томография

Професионален опит

 • Управител на Амбулатория  за СМП по  образна диагностика - Златоград
 • Началник на отделение за образна диагностика към МБАЛ “Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД - гр.Златоград

Участия и членство 

 • Председател на ПК по Здравеопазване и лекарствена политика
 • Делегат в Общо събрание на МБАЛ Смолян
 • Член на ПК  по Здравеопазване в НСОРБ

 

4
Жечка Емилова Хаджийска – Партаджиева
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Образование :

 • ПУ “Паисий Хилендарски” Магистър по българска филология

Професионален опит:

 • от 2004 г. до момента,  Директор на СОУ “Антим І” Златоград
 • 1993 -  2004, Помощник-директор в СОУ “Антим І” Златоград
 • 1980 - 1993 г.  Учител по български и литература

Участия и членство 

 • Председател на ПК по ОКЧР
 • Член  на ПК по култура и образование  в НАСОРБ
 • Член на УС на Сдружение „РОЦ-21”

 

 

5
Емилия Младенова Кръстева
Председател на Постоянната комисия по Евроинтеграция и социална политика

Образование:
висше, 

 • социални дейности – ВТУ Велико Търново – 2002 г.
 • психология – Пловдивски Университет -  2007 г.
 • диетолог – Тракийски Университет

Професионален опит

 • Началник сектор към Дирекция “Социално подпомагане”
 • Председател на комисията за извършване на социални оценки към Дирекция “Социално подпомагане”;

Участия и членство 

 • Председател на ПК по ЕИСП
 • Зам. Предс  на ПК ОРП
 • Председател на настоятелството към Обединен детски комплекс-Златоград
 • Заместник-председател на “Сдружение на жените”;
 • Член на Пробационен съвет
 • Член  на ПК за участието на жените в местното самоуправление на  НАСОРБ

 

6
Емил Минков Хумчев
Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Образование

 • Техникум по туризъм  - Смолян (1993 г.)

Професионален опит

 • Частен  бизнес - фармация,  открива заедно със съпругата си частна аптека (от 1999)
 • Частни фирми (до  1999 г. )

 Участия и членство 

 • Председател на ПК по МДСТ
 • Зам. Предс  на ПК ЗЛП
 • Член  на ПК за развитие на спорта, отдиха и туризма в  НАСОРБ
 • Председател на Училищно настоятелство на ОУ „В.Левски” Златоград (от 2008)

Хоби

 • Спорт,  народни танци.

 

 

 

7
Григор Николов Джангалов 
Председател на Постоянната комисия по Обществен ред и право

 

Роден  на 19.01.1965 г
Образование     

 • Бургаски свободен университет  – Висше юридическо образование, Право
 • СМУ “Ф. Е. Дзерджински” – МВР, гр. Пазарджик „Охрана на обществения ред”

Професионален опит  - общ трудов стаж 24 години

 • Юрист, собственик на адвокатска кантора,
 • Член на Адвокатска колегия гр. Смолян,
 • Заместник-председател на Общински съвет Златоград (2007 – до момента),
 • Председател на Постоянна комисия по Обществен ред и право при ОбС (2007 – до момента)
 • Председател на Общинска избирателна комисия   мандат 2003-2007г. 
 • МВР и Окръжна следствена служба – Кърджали и Смолян

Участия и членство 

 • член на Съюза на юристите в България,
 • член на Националното бюро за правна помощ
 • член на ПК  по организация на дейността и взаимодействието при  НСОРБ
Общински съвет
Предстоящи събития