A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ мандат 2007-2011(сформирани с решение Д08, актуализирани с решение Д446)1. ПК по ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ

Компетенции:

общински бюджет и управление на финансите, местни данъци и такси, общинска собственост, икономическо развитие, транспорт, селско и горско стопанство

 

Състав:

Председател: Eмилия Драганова

Зам.Председател:

 • Младен Чаушев

Членове:

 • Георги Бързиков
 • Величко Сидеров
 • Антон Симеонов
 • Григор Джангалов
 • Емилия Кръстева

Асоциирани граждански представители:

 • Антон Ушев – финансов директор на МБАЛ Златоград
 • Боян Каменов - член на финансова комисия предходен мандат
 • Ясен Башов  - активен общественик

2. ПК  по  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ

Компетенции:

устройство на територията, развитие на територията, ТСУ, благоустройство, архитектура, кадастър, строителство, инвестиционно планиране, реставрации, ВИК, екология

 

Състав:

Председател: Младен Чаушев

Зам.Председатели:

 • Антон Симеонов
 • Невена Александровa

Членовe:

 • Георги Бързиков
 • Величко Сидеров
 • Жечка Хаджийскa
 • Емил Хумчев

Асоциирани граждански представители:

 • Едгард Башев - строителен предприемач
 • Минка Салагьорова - строителен инженер,
 • Красимир Чипчиев  - строителен предприемач

3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И  ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

Компетенции:

здравеопазване - общинска болница, доболнична помощ, спешна помощ, политика за здравни кадри,  хоспис, лекарствена политика, превенции наркомания и алкохолна зависимост, здравословен начин на живот, ветеринарно-медицинска дейност, защита на животните

Състав:

Председател: д-р Евелина Лазарова

Зам. Председател: Емил Хумчев

Членове:

 • Таня Терзиева  
 • Невена Александрова
 • Кирил Даскалов

Асоциирани граждански представители:

 • Таня Терзиева - фармацевт
 • Д-р Ерол Чинар - ръководител Спешна помощ
 • Д-р Людмил Личев  - медицински център

4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компетенции:

образование, общинска училищна мрежа, детски градини, детска ясла, ученическо общежитие, ОДК, извънучилищни форми, читалища, КИН, култура, административно и информационно обслужване, повишаване квалификацията

Състав:

Председател: Жечка Хаджийска

Зам. Председател: Нина Пашова

Членове:

 • Йорданка Романова
 • Младен Чаушев
 • Яким Дюлгеров

Асоциирани граждански представители:

 • Радослав Топалов - педагог ОУ Ерма река
 • Николай Даскалов - предс. на Ученически съвет в СОУ Златоград
 • Илза Топчиева - директор на СОУ Старцево

5. ПК по ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Компетенции:

проекти, неправителствени организации, международно сътрудничество, социални дейности, социални услуги, заетост

Състав:

Председател: Емилия Кръстева

Зам. Председател: Емилия Драганова

Членове:

 • д-р Евелина Лазарова
 • Нина Пашова
 • Йорданка Романова

Асоциирани граждански представители:

 • Дафина Дюлгерова - кабелна телевизия
 • Лиляна Андреева - ръководител ОДК и НПО
 • Роза Маринова - социален работник

6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Компетенции:

Младежки инициативи и дейности, Европейската Харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, туризъм, туристически маркетинг, спортна база, масов спорт, спортни клубове

Състав:

Председател: Емил Хумчев

Зам. Председател: Йорданка Романова

Членове:

 • Таня Терзиева  
 • Жечка Хаджийска
 • Емилия Драганова

Асоциирани граждански представители:

 • Здравко Иванов - спортен деятел
 • Фьодор Думбов - хотелиер
 • Юлия Алчева - младежки представител

7. ПK ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРАВO

Компетенции:

Местна нормативна база, законосъобразност на приетите решения и актове на ОбС, контрол по изпълнение решенията на ОбС

Състав:

Председател: Григор Джангалов 

Зам.Председатели:

 • Емилия Кръстева
 • Нина Пашова

Членове:

 • Яким Дюлгеров
 • Кирил Даскалов
 • Георги Бързиков
 • Величко Сидеров

Асоциирани граждански представители:

 • Николай Йорданов
 • Илия Сапунджиев
 • Велизара Цацарова

МЕСТНА ОБЩЕСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА РЕД И СИГУРНОСТ

(Сформирана с решение № Д 79, актуализирана Д151)

Правомощия: Координира и контролира изпълнението на Обществения договор за ред и сигурност в Община Златоград (2008 - 2012) .

Състав:

Председател: Кирил Даскалов - Общински съвет

Секретар: Мирослав Мързянски - Представител на РУ Полиция

Членове:

 1. Севдалин Севриев - зам. кмет на общината
 2. Лиляна Андреева - медии, НПО
 3. Фьодор Домбов - представител на  БХРА
 4. Боян Каменов - медии
 5. Красимир  Замфиров - Граничен полецейски участък
 6. Райчо Кюлевчиев - кмет на с. Старцево
 7. Зарко Хаджиев - кмет на с. Ерма река
 8. Валентин Караасенов - кмет на с. Долен

Обществен договор за ред и сигурност (2008-2012) - връзка

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

(приет с решение Д62):

Компетенции: Общественият съвет работи и спазва процедурите по осъществяване на обществения контрол на системата за социално подпомагане по Методика на Агенцията за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика

Състав:

 1. Лиляна Андреева - гр. Златоград
 2. Виолета Коцарова - Дирекция Бюро по труда гр. Златоград
 3. Недко Башев - Сдружение с нестопанска цел "Районен съюз на хората със зрителни увреждания" - гр. Златоград
 4. Детелин Инджов - Сдружение на хора с увреждания "Надежда"
 5. Боян Каменов - с. Старцево
 6. Елеонора Янева - учител в ОУ "В. Левски" с. Ерма река
 7. Шинка Славова - с. Долен

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Сформиран с решение  № Д 34

Компетенции: участва в подготовката и реализацията на  програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности,  прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическата такса.

Състав:

Председател на КС по туризъм - Кмет на община Златоград - Мирослав Янчев

Членове:

 1. Заместник кмет на община Златоград - Севдалин Севриев
 2. Представител на БХРА - Фьодор Думбов
 3. Началник ГПУ
 4. Началник РПУ
 5. Представител на превозвачите -   ЕТ "Иво" - Иво Топчиев
 6. Представител на Сдружение "Делю войвода Златоград" - Пламен Саралийски
 7. Представител на Сдружение "ЦРОЗ" - Пламен Чингаров
 8. Представител на Сдружение "РОЦ 21" - Лиляна Андреева
 9. Представител на Етнографски ареален комплекс  - Александър Митушев
 10. Главен Архитект на Община Златоград -  Руска Запрянова
 11. Заместник-председател на ОбС Златоград   - Григор Джангалов
 12. Председател на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм - Емил Хумчев
 13. Председател на Постоянната комисия по евроинтеграция и социална политика - Емилия Кръстева
 14. Представители  на ОбА Златоград, отговарящи за туризъм и евроинтеграция - Милка Башева, Елка Чаушева

Правилник за Консултативен съвет по туризъм

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Сформирана с решение № Д 35

Състав:

Председател:Севдалин Севриев - Заместник-кмет на община Златоград

Зам.председател: Ивайло Бурдев - началник РУП - Златоград

Секретар: Росица Христова - ст.специалист "Опазване на околната среда и проекти"

Членове:

 1. инж. Елка Чаушева - н-к отдел "УТ и ООС"
 2. арх. Руска Запрянова - гл. архитект на община Златоград
 3. Кирил Бозов - служител в КАТ към РПУ - Златоград
 4. Иво Топчиев - представител на Сдружение на частните превозвачи
 5. Атанас Куцов - представител на Областно Пътно управление гр. Смолян
 6. Розалин Делиев – инструктор обучение на водачи на МПС
 7. Кирил Даскалов – общински съветник
 8. Фердо Илийков - гл. специалист "Гражданска защита" в ОбА
 9. Златка Цекова – н-к отдел ОбА
 10. Георги Бързиков - представител на Общински съвет Златоград
 11. Трендафил Партаджиев - преподавател в ОУ "В. Левски" гр. Златоград

Правилник за дейността на ОбКБД

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Сформирана с решение  № Д 291

Компетенции – дейности  по отношение на лицата,  заемащи публични длъжности по чл. 3 т. 8  (кметовете на общини) , т.9 (общинските съветници), т.22 (представителите на ...общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел), т.23 (управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински ...предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление) от  Закона за предотвратяване и разкриване на  конфликт на интереси,  предвидени в Закона, като:

 1. създаде необходимата организация за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ от  посочените лица, заемащи публични длъжности;
 2. обявява  декларациите по чл.12 от ЗПРКИ в официалната интернет страницата на общината (www.zlatograd.bg), при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни ;
 3. подържа регистър на подадените декларации по чл. 12 и съхранява подадените декларации в срока, предвиден в чл. 18 от ЗПРКИ;
 4. извършва проверки по сигнали  или искания за установяване на наличие на конфликт на интереси  на посочените лица, заемащи публични длъжности и изготвя доклад за констатации по проверките;

Състав

Председател: 1. адв. Григор Джангалов – общински съветник
Секретар: 2. Жечка Хаджийска – общински съветник
Членове:

3. Кирил Даскалов – общински съветник
4. Емил Хумчев– общински съветник
5. Емилия Кръстева – общински съветник
6. Йорданка Романова– общински съветник

Общински съвет
Предстоящи събития