A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Генерален план за организация на движението в гр. Златоград 

Генералният план за организация на движението в гр. Златоград определяусловията и редът за организиране на движението по улиците, отворени за обществено ползване. Основните изисквания към концепцията за организиране на движението по улиците на гр. Златоград са в съответствие с изискванията на Наредба № 1  от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С него се цели да се осигурят:

  1. Бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;
  2. Удобство на участниците в уличното движение;
  3. Ефективно използване на пропускателната способност на изградената улична мрежа в града и нейното обзавеждане;
  4. Спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт, в т.ч. въздействие от шум, вибрации, газове и други;
  5. Пълна и достоверна информация на участниците в уличното движение за пътно-транспортната обстановка.

В разработения Генерален план за организацията на движение в гр. Златоград, тези изисквания са постигнати чрез:

  1. Разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време;
  2. Канализиране на движението по предназначение и цели след пътеуказателна сигнализация;
  3. Регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателни обекти, обслужвани от улиците, отворени за обществено ползване;
  4. Осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътни те превозни средства;
  5. Ефективен контрол върху движението и паркирането.

За организиране на движението по пътищата са използвани самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация и обзавеждане на улиците.

Изработването на Генералния план за организацияна движението в гр. Златоград се наложи и предвид нарасналата интензивност на движението на МПС на територията на Община Златоград и нуждата от по-ефикасната охрана на обществените отношения, уреждащи движението на МПС и на пешеходци в рамките на гр. Златоград и максимално ограничаване на пътно-транспортни произшествия и инциденти.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед за одобряване на ГПОД в гр. Златоград
Обяснителна записка
Знаково стопанство
Схеми


Актуално
Предстоящи събития