A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Предложения на кмета за сесията през м. септември 2022 г.Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Златоград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.202-0005-C01 от 23.12.2020 г. по процедура „BG06RDNP001-19.202 по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за проект „Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград“, сключен между Община Златоград, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група Кирково – Златоград.


‹ Назад

Документи
Предстоящи събития