A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Предложения на кмета за сесията през м. август 2021 г.Докладна записка относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), в обхват от табло тип ТЕПО от изв. А ТНН на Трафопост „МТП Полигона, извод СН „Пирийца“, подстанция „Златоград“, находяща се в ПИ с идентификатор 31111.4.67, имот частна собственост, вид Територия Урбанизирана, НТП–за електроенергийно производство, и завършва в стационарната контролна точка № 1099, изцяло разположен в ПИ с идентификатор 31111.4.1, имот изключително държавна собственост, вид територия-територия на транспорта, НТП-за път от републиканската пътна мрежа за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1099 на Път ІІІ-867 „Златоград-Мадан“ км 26+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.


‹ Назад

Документи
Предстоящи събития