A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Предложения на кмета за сесията през м. март 2021 г.Докладна записка относно: Искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. (УО на ОПОС) за предоставяне на временен безлихвен заем за финансови корекции, наложени в процеса на изпълнение на проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино, в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България
Докладна записка относно: Сключване на тристранно споразумение с УО на ОПОС и Министъра на финансите за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията, по наложените финансови корекции при изпълнението на проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.


‹ Назад

Документи
Предстоящи събития