A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 11 Януари 2023  329

ЗАПОВЕД

№ 16 / 11. 01. 2023г.

Във връзка със Заповед №383/23.11.2022г.  на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № З 568/31.10.2022г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот-земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 69105.3.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старцево, одобрени със Заповед РД-18-116/15.01.2018г., с площ 837 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, категория – осма(VIIІ), местност „Чаушева поляна”, землището на с. Старцево, ЕКАТТЕ 69105, Община Златоград.  с граници на имота: 69105.3.21, 69105.3.403 и 69105.3.13., по Акт за частна общинска собственост с № 2226 от 18.08.2022г., и въз основа на протокол от 10.01.2023г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от  Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: МИЛКО ******** КОЦАРОВ, с ЕГН **********, с постоянен адрес: **********************************, притежаващ лична карта № *********, изд. на ********** от **********, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински имот - земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 69105.3.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старцево, одобрени със Заповед РД-18-116/15.01.2018г., с площ 837 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, категория – осма(VIIІ), местност „Чаушева поляна”, землището на с. Старцево, ЕКАТТЕ 69105, Община Златоград.  с граници на имота: 69105.3.21, 69105.3.403 и 69105.3.13., по Акт за частна общинска собственост с № 2226 от 18.08.2022г., при следните условия:

1. Предложена годишна наемна цена за имота в размер на 14,72 лева (четиринадесет лева и седемдесет и две стотинки) върху която не се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем -10 стопански години от сключване на договора за наем.

3. Предназначение на имота-да се използва за нива.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването и пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд - Смолян.

ІІІ. След влизането и в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (П)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития