A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 03 Април 2020  171

ЗАПОВЕД
№ 108/03.04.2020г.

Във връзка със Заповед № 53/20.02.2020г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение №З 39/27.01.2020г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот-земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.14.144 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, одобрени със Заповед РД-18-115/15.01.2018г, с площ 3 010 кв.метра, с начин на трайно ползване-ливада, категория-девета(ІХ), местност „КЮКЛЮДЖЕ”, землището на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, по акт за частна общинска собственост № 1302/08.06.2016г., и въз основа на протокол от 01.04.2020г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ВЕНЕТА ******* ВЪЛЧЕВА, с ЕГН **********, с постоянен адрес: *****************************************, притежаваща лична карта №*********, издадена на ********* от ************ за спечелила публично оповестения търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общински имот - земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.14.144 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, одобрени със Заповед РД-18-115/15.01.2018г., с площ 3 010 кв. метра, с начин на трайно ползване - ливада, категория - девета (ІХ), местност „КЮКЛЮДЖЕ“ землището на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, Община Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1302/08.06.2016г., при следните условия:
1. Предложена годишна наемна цена за имота в размер на 50,00 лева (петдесет лева)
2. Срок за отдаване под наем -10 стопански години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на имота-да се използва за ливада.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването и пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд - Смолян.
ІІІ. След влизането и в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития