A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 27 Януари 2016  32

ЗАПОВЕД
№ 31/26.01.2016 г.

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 180 от Закона за устройство на територията, във връзка с виза за проектиране от 27.11.2015 г. на главен архитект на Община Златоград и влязло в законна сила Решение № Ж 60/29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград, и във връзка с чл. 50, т. 1 и чл. 51 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

НАРЕЖДАМ:

1.Откривам процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 116,00 кв.м. (застроена площ (ЗП) 604,00 кв.м.), в ПИ с идентификатор 31111.36.399 по КККР на гр. Златоград, одобрени със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 930 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 728/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 283/08.06.2011 г., том ІІ-20, дело 215, партида 2305. Границите на ПИ 31111.36.399 са: 31111.36.398; 31111.36.400; 31111.36.396 31111.36.395.
2. Публичният търг да се проведе при първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 116,00 кв.м. (застроена площ (ЗП) 604,00 кв.м.), одобрена от Общински съвет-Златоград, в размер на 28 105,00 лв. (двадесет и осем хиляди сто и пет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3. Търгът да се проведе на 01.03.2016 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.
4. Депозитът за участие в търга е в размер на 2 811,00 лв. (две хиляди осемстотин и единадесет лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 29.02.2015 г.
5. Задължителни документи за участие в публично оповестен търг, подадени в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на търга и наименованието и адреса на подателя, са:
1) Заявление от кандидата за участие в търга (по образец).
2) Документ за внесен депозит (оригинал).
3) Документ за закупена тръжна документация (оригинал).
4) Документ за самоличност (копие).
5) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица)
6) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (заверено копие);
7) Удостоверение от Община Златоград за липса на задължения на физическите или юридическите лица към общината (оригинал).
8) Декларация за извършен оглед на обекта (по образец).
9) Декларация за запознаване с тръжната документация (по образец).
6. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
8. Назначавам комисия по провеждане на търга за учредяване на отстъпено право на строеж на обекта по т. 1, в следния състав:
....................................................................................................................................................
9. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 29.02.2016 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цена на документацията в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
10. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.02.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
11. Условията на публично оповестения търг по отношение на обекта, началната цена, специални условия, изискванията към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се оповестяват чрез местната телевизия, разпространяваща се на територията на общината; публикуват се в интернет – страницата на община Златоград и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявление за участие. Извлечение от заповедта, с изключение на състава на комисията, се обявява на информационното табло на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 - дневен срок пред Областния управител на област Смолян и пред Административен съд – Смолян в едномесечен срок от съобщението за издаването й.
Препис от настоящата заповед да се връчи на дирекция “Административно - правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост” при Общинска администрация Златоград, за сведение, изпълнение и организация на публично оповестения търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития