A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 05 Декември 2014  30

ЗАПОВЕД

№ 543/02.12. 2014 г.

Във връзка със Заповед № 471/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 828/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1037/10.02.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 49/11.02.2014 г., том І-42, дело 40, партида 4451, и въз основа на протокол от 27.11.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № 471/23.10.2014 г., за резултатите от проведения публично оповестен търг с тайно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ТЕХНОМАШ – МАРИЯ ХАДЖИДОНЧЕВА”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: **********, ул. „************” № ****, представляван от Мария Георгиева Хаджидончева, чрез пълномощник Николай Илиев Хаджидончев, съгласно нотариално заверено генерално пълномощно № 2874 от 27.12.2011 г., за спечелил публично оповестения търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1037/10.02.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 49/11.02.2014 г., том І-42, дело 40, партида 4451 и за КУПУВАЧ на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1037/10.02.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 49/11.02.2014 г., том І-42, дело 40, партида 44. Границите на сграда с идентификатор 31111.31.237.4 са: на североизток – имот 31.238; на югоизток и югозапад – имот 31.237; на северозапад – сграда с идентификатор 31111.31.237.3
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху общинския недвижим имот при следните условия:
1) Предложената тръжна цена за масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. е в размер на 152 499,90 лв. (сто петдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки). Върху предложената тръжна цена не се начислява ДДС.
2) Режийни разноски - 2% от цената на имота, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград в размер на 3 050,00 лв. (три хиляди и петдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 610,00 лв. (шестстотин и десет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 2 % от стойността на имота в размер на 3 050,00 лв. (три хиляди и петдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 610,00 лв. (шестстотин и десет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, съгласно възлагателно писмо № 94-00-540/12.02.2014 г. на Кмета на Община Златоград за извършване на оценката, в размер на 220,00 лв. (двеста и двадесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 44,00 лв. (четиридесет и четири лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 152,50 лв. (сто петдесет и два лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 30,50 (тридесет лева и петдесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
6) Такса на основание чл. 54 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, Приложение № 5, ІІ., 3. Производства за продажби или замени на общински имоти – 15,00 лв. (петнадесет лева).
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт.1 до подт. 6 вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, с банков превод, по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития