A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 05 Декември 2014  38

ЗАПОВЕД

№ 545/02.12. 2014 г.

Във връзка със Заповед № 471/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 828/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1037/10.02.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 49/11.02.2014 г., том І-42, дело 40, партида 4451, ведно с находящите се в нея дълготрайни материални активи – собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград и на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, и въз основа на протокол от 27.11.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № 471/23.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен търг с тайно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ТЕХНОМАШ – МАРИЯ ХАДЖИДОНЧЕВА”, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: ***********, ул. „**********” № ***, представляван от Мария Георгиева Хаджидончева, чрез пълномощник Николай Илиев Хаджидончев, съгласно нотариално заверено генерално пълномощно № 2874 от 27.12.2011 г., обявен със Заповед № 543/02.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград за КУПУВАЧ на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1037/10.02.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 49/11.02.2014 г., том І-42, дело 40, партида 4451, след проведен публично оповестения търг с тайно наддаване за продажба на гореописаната сграда и за КУПУВАЧ на 13 бр. дълготрайни материални активи - собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград:
1) Струг „КУСОН” – 1 бр.
2) Струг С8М – 4 бр.
3) Фреза Прага Индия – 1 бр.
4) Фреза ФУ 251 Казанлък – 1 бр.
5) Фреза ФУ 251 Враца с цифр. индик. „XYZ” – 1 бр.
6) Плоскошлифовъчна машина ШПХ 51.01М – 1 бр.
7) Шлайф немски – 1 бр.
8) Унив. кръглошлифовъчна машина ШУ 321 – 1 бр.
9) Бормашина ПК 203 – 2 бр.
ІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху дълготрайните материални активи - собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, при следните условия:
1) Обща предложената тръжна цена в размер на 17 120,00 лв. (седемнадесет хиляди сто и двадесет лева), без вкл. ДДС. Върху предложената тръжна цена се начислява ДДС – 20 %.
2) Данък добавената стойност върху цената на дълготрайни материални активи - собственост на ПГ „Христо Ботев”, е в размер на 3 424,00 (три хиляди четиристотин деветдесет и четири лева).
3) Оценка на дълготрайните материални активи - собственост на ПГ „Христо Ботев”, гр. Златоград, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 28,00 лв. (двадесет и осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуаления кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПИО, ОП, СД и ОС, дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от подт.1 до подт. 3 вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, с банков превод, по сметка на Община Златоград: BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, “БАНК ДСК” ЕАД, филиал Златоград. Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Приходите от продажба на дълготрайните материални активи - собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, след отчисляване на дължимите данъци и такси, да се приведат по бюджета на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Община Златоград.
Дълготрайните материални активи – собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград да се предадат на КУПУВАЧА от представителите на на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, с приемо-предавателен протокол, неразделно приложение към договора за покупко-продажба на масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития