A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 11 Март 2013  75

                                                                   Извлечение


ЗАПОВЕД
94/11.03.2013 г.


На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 6 и чл. 51, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № Е 304/29.11.2012 г. на Общински съвет Златоград и Протокол от публично оповестен търг с явно наддаване от 20.02.2013 г.,


НАРЕЖДАМ:


1. Откривам повторна процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград, както следва:

Специален автомобил марка “ФИАТ”, модел “ПАНДА”, категория „ХАТЧБЕК” рама ZFA141A0004803082, двигател - бензин 3999078, рег. № СМ 3592 МС, година на производство 1992 г., в задоволително техническо състояние, с първоначална продажна цена 554.00 лв. (петстотин петдесет и четири лева).

2. Публично оповестеният търг да се проведе на 12.04.2013 г. от 10.00 часа в кабинета на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград.

3. Депозит за участие в търга в размер на 30.00 лв. (тридесет лева), вносим в касата на Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград до 16:00 часа на 11.04.2013 г.

4. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 11.04.2013 г. в Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград.

5. Условия за оглед: Оглед на автомобила може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка в Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград.

6. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

7. Задължителни документи за участие в публично оповестен търг с явно наддаване:

Заявление за участие в търга, запечатано в непрозрачен плик, върху, който се отбелязва цялостното название на обекта на търга и наименованието и адреса на подателя, съдържащо следните документи:

7.1. Заявление от кандидата за участие в търга;

7.2. Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (за юридически лица);

7.3. Копие от документ за самоличност (за физически лица);

7.4. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

7.5. Документ за закупена тръжна документация;

7.6. Документ за внесен депозит.

7.7. Удостоверение от Община Златоград за липса на задължения на физическите или юридическите лица към общината – оригинал;

7.8. Декларация за извършен оглед на автомобила;

7.9. Декларация за запознаване с тръжната документация;

8. Назначавам комисия по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимото имущество по т. 1, в следния състав:

…………………………………………………………………………………………………

9. Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград, до 16:00 часа на 11.04.2013 г. Цената на тръжната документация е в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Същата се заплаща при закупуването в касата на Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград.

10. В 3 – дневен срок от издаването на заповедта, условията на публично оповестения търг и срока за подаване на предложенията за участие в търга се обнародват чрез местната телевизия, публикува се на официалната интернет страница на Община Златоград, а извлечение от заповедта, с изключение на състава на комисията,  се обявява на информационното табло на партерен етаж в сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград и на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


Контролът по заповедта запазвам за себе си.


Д-Р ЕРОЛ ЧИНАР,                                                                                /п/


Управител на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград  ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития