A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заповед № 57/24.02.2021 г.четвъртък, 25 Февруари 2021  839

ЗАПОВЕД

№   57/24.02.2021 г.

Във връзка със Заповед № 14/18.01.2021 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № З 209/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит  публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: на помещения № 1 и № 2, с обща  площ от 27,67 кв. м, находящи се на приземен етаж в масивна сграда в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 474/20.12.2006 г., вписан в Служба по вписвания при Районен съд Златоград с вх. рег. № 669/27.12.2006 г., том ІІІ-14, дело 469/2006 г. партида 24, и въз основа на протокол от 24.02.2021 г. на Комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 1 от  Закона за общинската собственост, чл. 21 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ВИКТОРИЯ ЧОМЕЗОВА”, ЕИК: ********* и седалище и адрес на управление: гр. *********, общ. *********, обл. *********, ул. ********* № **, бл. ***, ет. **, ап. **, представляван чрез пълномощника си - Валентин ********* Чомезов, с ЕГН: ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, съгласно пълномощно № 47 от 30.09.2019 г. с удостоверяване на подписите върху документа от Кмета на с. Аламовци, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещения № 1 и № 2, с обща площ от 27,67 кв. м, находящи се на приземен етаж от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 474/20.12.2006 г., вписан в Служба по вписвания при Районен съд Златоград с вх. рег. № 669/27.12.2006 г., том ІІІ-14, дело 469/2006 г. партида 24, при следните условия:

1. Достигната тръжна месечна наемна цена за помещения № 1 и № 2, с обща  площ от 27,67 кв. м, находящи се на приземен етаж от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, в размер на 61,47 лева (шестдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки), без ДДС.

Върху достигнатата тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.

3. Предназначение на обекта – за търговска дейност (хранителен магазин).

4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития