A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публичен търг с явно наддаванесряда, 23 Ноември 2022  432

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.01.2023 г., от 10,30 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – земеделска земя, представляваща Поземлен имот с идентификатор 69105.3.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старцево, одобрени със Заповед РД-18-116/15.01.2018 г., с площ 837 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, категория – осма(VIIІ), местност „Чаушева поляна”, землището на с. Старцево, ЕКАТТЕ 69105, Община Златоград при следните тръжни условия:

1. Първоначална тръжна годишна наемна цена на имота за една стопанска година, е в размер на 13,39 лв. (тринадесет лева и тридесет и девет стотинки), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.

2. При сключване на договора за наем по реда на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, за Поземлен имот с идентификатор 69105.3.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старцево, който изцяло не попада в актуалния специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. по критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи заплащане на наемна цена, за първата стопанска година от сключването на договора за наем.

3. Предназначение – да се използва за нива.

4. Срок за отдаване под наем – 10 години.

5. Обикновеното ползване и текущо поддържане на отдадения под наем имот, са за сметка на наемателя.

Срокът за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие е до 17,30 часа на 09.01.2023 г., в Центъра за административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията е в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 26,78 лв. (двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се на касата в Центъра за административно обслужване, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, до 17,30 часа на 09.01.2023 г.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. до деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

Допълнителна информация може да получите на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития