A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публичен търг с явно наддаваневторник, 21 Май 2024  97

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 03.07.2024 г. от 09,30 часа в зала, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост: две помещения с размери 5,80/2,65 м и 4,40/2,65 м съответно и предверие към тях с размери 1,30/2,65 м., разположени на втори етаж в триетажна сграда с идентификатор 31111.33.165.1 със ЗП 154 кв. м. - спортна сграда, база (сграда “Плувен басейн”,  ул. „Ерма“, гр. Златоград), построена в ПИ с идентификатор 31111.33.165 по КК на гр. Златоград, целият с площ 6 338 кв. м., за който имот се отрежда УПИ V-33.165 – за плувен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 1241/11.11.2015 г., при следните тръжни условия:

1. Първоначална тръжна месечна наемна цена на имота, е в размер на 24,08 лв. (двадесет и четири лева и осем стотинки), без включен ДДС. Цената е определена с Решение № И 93/09.04.2024 г. на Общински съвет Златоград. Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.

2. Предназначение – за битови услуги.

3.  Срок за отдаване под наем – до предприемане на действия по реализиране на общински мероприятия в  ПИ с идентификатор 31111.33.165 по КК на гр. Златоград, целият с площ 6 338 кв. м. (шест хиляди триста тридесет и осем квадратни метра), за който имот се отрежда УПИ V-33.165 – за плувен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград или в триетажна сграда с идентификатор 31111.33.165.1 със ЗП 154 кв. м. (сто петдесет и четири квадратни метра) - спортна сграда, база (сграда “Плувен басейн”,  ул. „Ерма“, гр. Златоград), но не повече  от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Наемателят е длъжен да заплаща такса „Битови отпадъци“ и застрахователната премия, пропорционално на наетата площ.

5. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с  използването му  по предназначение, са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 02.07.2024 г. в Центъра за административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра административно обслужване, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 02.07.2024 г.

Стъпка за наддаване – 10% към първоначалната тръжна месечна наемна цена.    

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития