A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публичен търг с явно наддаваневторник, 21 Май 2024  78

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, на 26.06.2024 г. от 09,30 часа в залата, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ № 1 ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис № 11 с площ от 18 м2, разположен на I-ви етаж – източното крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”, на ул. „Славей” № 1, гр. Златоград, при следните тръжни условия:

  1. Минимална тръжна месечна наемна цена за имота, в размер на 89,28 лева (осемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки), без ДДС.

Цената е определена с Решение № И 92/09.04.2024 г. на Общински съвет Златоград.

Върху достигнатата тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.
          3. Предназначение на обекта – за административно-правни услуги.

4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначение, са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 25.06.2024 г.  в Центъра за административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга е в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 25.06.2024 г.   

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – Дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития