A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 12 Октомври 2023  341

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.11.2023 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 21 м2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.33.463 по КК на гр. Златоград целият с площ 1 308 м2, за който имот се отрежда УПИ ХVІІ – Зеленина, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград, при следните тръжни условия:

  1. Минимална месечна наемна цена за имота в размер на 58,17 лева (петдесет и осем лева и седемнадесет стотинки), без ДДС. Върху достигнатата тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.
  2. Срок за отдаване под наем на терена   – 10 години от сключване на договора за наем.
  3. Предназначение на терена с площ от 21 кв. м.  –  за разполагане на маси и пейки, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, ал. 1 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград.
  4. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, да се снабди, за своя сметка, с разрешение за поставяне на преместваем обект от Главен архитект на Община Златоград, по реда чл. 23 от Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяването на рекламната дейност на територията на Община Златоград.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 21.11.2023 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цената на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 118,00 лв. (сто и осемнадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 21.11.2023 г.

Оглед на обекта – предмет на търга може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

         За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития