A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 20 Юли 2023  363

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 24.08.2023 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост: ученически автобус марка „ОТОЙЛ-ИВЕКО“, М50.14; рег. № СМ 5674СМ, при следните тръжни условия:

1. Първоначална тръжна цена за автобус, в размер на 12 913,00 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и тринадесет лева), без вкл. ДДС.

Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС.

2. Депозит за участие в търга е в размер на 646,00 лв. (шестстотин четиридесет и шест лева). Внася се в касата на Центъра за информационно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 23.08.2023 г.   

3. Стъпка за наддаване – 1 % към първоначалната тръжна цена.

4. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга до 17,30 часа на 23.08.2023 г. в Центъра за информационно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

5.Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

Не се допускат до участие в търга физическите и юридическите лица, които:

- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни;

- Не са закупили тръжна документация в предвидения срок;

- Не са внесли в предвидения срок и на място, посочено в т. 2 от настоящата обява, определения депозит;

- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на Кмета на Община Златоград за откриване на процедура публично оповестен търг и тръжна документация към нея.

6. Стойността на разхода, направен от общината за изготвяне на оценката се възстановява по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което ще се сключи договор за продажба.

7. Всички данъци и такси, дължими по сделката, са за сметка на обявения за купувач и се дължат от него преди сключване на договора.

8. Оглед на автобуса може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - Дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития