A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 27 Май 2011  83

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.06.2011 г. от 09,00  в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 37 кв.м., находящо се в метален павилион на ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, при следните тръжни условия:

1. Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 61,05 лв. (шестдесет и един лев и пет стотинки), без включен ДДС;

2. Срок за отдаване под наем на обекта – от 10 (десет) години;

3. Предназначение на обекта – за търговска дейност;

4.Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с използването му  по предназначение са за сметка на наемателя.


Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.06.2011 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.


Депозит за участие в търга е в размер на 150,00 лв. (сто петдесет лева), който се задържа като обезпечение за участие в търга и се  внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 29.06.2011 г.


Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.


За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития