A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 04 Юли 2023  408

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.08.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1, ще се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва:

1. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1613/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 214/26.03.2019 г., том І-149, партида 8801. Съседи: на север – фасада; на изток – апартамент 2; на юг – фасада и на запад – фасада, при следните тръжни условия:

1.1. Начална тръжна цена на обособен обект: апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 4 440,00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева).

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.

1.2. Търгът да се проведе на 09.08.2023 г.от 09,00 часа.

1.3. Депозит за участие в търга в размер на 444,00 лв. (четиристотин четиридесет и четири лева).Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30часа на 08.08.2023 г.

2. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и съдържащ: подход с вътрешна дървена стълба от етаж ІІ-ри, антре и две стаи и застроена площ 33,50 кв.м. на ниво ІІ-ри етаж и съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня с всекидневна, стълбищен коридор с вътрешна дървена стълба към етаж І-ви и баня с тоалетна, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1614/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 215/26.03.2019 г., том І-150, партида 8802. Съседи: на ниво І-ви етаж: на север – фасада; на изток – апартамент на н-ци на Александър Сариев; на юг – фасада и на запад – апартамент 1; на ниво ІІ-ри етаж: на север – фасада; на изток – апартамент на Румяна Йосифова; на юг – фасада и на запад – апартамент 3, при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена на обособен обект на две нива: апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и съдържащ: подход с вътрешна дървена стълба от етаж ІІ-ри, антре и две стаи и застроена площ 33,50 кв.м. на ниво ІІ-ри етаж и съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня с всекидневна, стълбищен коридор с вътрешна дървена стълба към етаж І-ви и баня с тоалетна, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 6 800,00 лв. (шест хиляди и осемстотин лева).

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.

2.2. Търгът да се проведе на 09.08.2023 г.от 09,20 часа.

2.3. Депозит за участие в търга в размер на 680,00 лв. (шестстотин и осемдесет лева).Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 08.08.2023 г.

3. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1615/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 216/26.03.2019 г., том І-151, партида 8803. Съседи: на север – фасада; на изток – апартамент 2; на юг – фасада и на запад – фасада, при следните тръжни условия:

3.1. Начална тръжна цена на обособен обект: апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 4 780,00 лв. (четири хиляди седемстотин и осемдесет лева).

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.

3.2. Търгът да се проведе на 09.08.2023 г. от 09,40 часа.

3.3. Депозит за участие в търга в размер на 478,00 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева).Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 08.08.2023 г.

Документация за участие във всяка отделна процедура може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 08.08.2023 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.

Оглед на обекта – предмет на съответния публичнооповестен търг, може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга, след закупена тръжна документация за съответния обект, по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търгове е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития