A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 05 Май 2011  93

ОБЯВА


     Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.06.2011 г. от 9,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ обособена част - втори етаж от 201,45 кв.м., ведно с тераса с площ 27 кв.м., застроена площ на втори етаж 228,45 кв.м., ведно с идеални части от отстъпеното право на строеж от двуетажна масивна сграда “Детска градина” – западно крило, обособен за стопански нужди, находяща се в УПИ VІІ – детска градина, кв. 30 по ПУП на с. Старцево, по акт за частна общинска собственост № 425/04.07.2005 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 277/19.07.2005 г., том І-199, дело 220/05, партида 24, при следните тръжни условия:

1. Първоначална продажна цена на обособената част в размер на 32 120,00 лв. (тридесет и две хиляди сто и двадесет лева), без включен ДДС.

Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 08.06.2011 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга в размер на 3 212,00 лв. (три хиляди двеста и дванадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 08.06.2011 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития