A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 15 Юни 2022  435

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 20.07.2022 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 30 кв. м., находящо се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, УПИ V-33.165 – плувен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 1241/11.11.2015 г., при следните тръжни условия:

1. Минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 53,70 лв. (петдесет и три лева и седемдесет стотинки), без ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС- 20%. Цената е определена с Решение № З 481/19.05.2022г. на Общински съвет Златоград.

2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

3. Предназначение на обекта – за склад.

4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 19.07.2022 г.  в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 108,00 лв. (сто и осем лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 19.07.2022 г. 

Стъпка за наддаване – 10% към първоначалната тръжна месечна наемна цена.    

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития