A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВА



вторник, 22 Март 2022  407

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 28.04.2022 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение от 13 кв. м., находящо се на първи етаж от четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор 31111.35.129.2 на СУ “Антим І” гр. Златоград, със застроена площ 734 кв. м., построена в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт № 685/10.03.2011 г. за публична общинска собственост, при следните тръжни условия:

  1. Първоначална тръжна месечна наемна цена на имота, е в размер на 43,81 лв. (четиридесет и три лева и осемдесет и една стотинка), без включен ДДС.
  2. Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.
  3. Предназначение – за продажба на закуски от производител, плодове и напитки, при спазване на изискванията на Наредба № 2 т 20.01.2021 г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
  4. Срок за отдаване под наем – 10 години.
  5. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с  използването му  по предназначение, са за сметка на наемателя.
  6. Работното време на обекта и достъпът до него в рамките на дневното учебно време: 7.00 – 18.30 ч.
  7. Наемателят да заплаща, отделно от наемната цена, в касата на СУ „Антим I“ гр. Златоград,  използвана ел. енергия – по показанията на измервателен уред; такса „Битови отпадъци“ и застрахователната премия, пропорционално на наетата площ.
  8. Наемателят да спазва изискванията за хигиена в помещението и прилежащите към нето части.
  9. За време на ваканции и неучебни дни за съответна учебна година, определени със Заповед на Министъра на образованието и науката, наемателят не заплаща наем.
  10. Изисквания към участниците:

Кандидатите да имат обект/и, регистриран/и по чл. 26 или одобрени по чл. 31  от Закона за храните.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 27.04.2022 г.  в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга е в размер на 88,00 лв. (осемдесет и осем лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 27.04.2022 г.   

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търг с явно наддаване е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица, които имат обект/и, регистриран/и по чл. 26 или одобрени по чл. 31  от Закона за храните.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития