A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 12 Октомври 2021  482

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.11.2021 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 37 кв. м., находящо се в западната част на металния павилион, разположен на ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, между осови точки 48 и 49 в кв. 32, ПУП на с. Старцево, при следните тръжни условия:

  1.  Минимална тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 70,30  лева, без ДДС. Върху достигнатата тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.
  2.  Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
  3.  Предназначение на обекта – за търговска дейност.
  4.  Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

5) Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 16.11.2021 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цената на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл. ДДС.

6) Депозит за участие в търга е в размер на 141,00 лв. (сто четиридесет и един лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.11.2021 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития