A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 19 Януари 2021  563

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 24.02.2021 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения № 1 и № 2, с обща  площ от 27,67 кв. м, находящи се на приземен етаж от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 474/20.12.2006 г.,  при следните тръжни условия:

1.Минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 55,89 лева (петдесет и пет лева и осемнадесет и девет стотинки), без ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС- 20%. Цената е определена с Решениe № З 209/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград.

2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

3. Предназначение на обекта – за търговска дейност (хранителен магазин).

4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 23.02.2021 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 23.02.2021 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития