A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 18 Ноември 2020  674

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.12.2020 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 1, съгласно скица № 54/05.06.2020 г. по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1786/17.06.2020 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 316/22.06.2020 г., том ІІ, акт № 47, дело № 116/2020, имотна партида: 9920,9921 и акт № 1854/27.08.2020 г. за поправка на акт № 1786/17.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 472/28.08.2020 г., том ІІ, акт № 176, дело № 206/2020, имотна партида: 9920,9921. Границите на ПИ № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, са: на изток – улица; на запад – улица; на север – улица и на юг – имот с ползвател Реджеп Хасанов Керминов, при следните тръжни условия:
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот № 1, съгласно скица № 54/05.06.2020 г. по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), в размер на 16 755 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин петдесет и пет лева), като:
- Началната тръжна цена на поземлен имот № 1, съгласно скица № 54/05.06.2020 г. по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), е в размер на 2 355,00 лв. (две хиляди триста петдесет и пет лева). Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
- Началната тръжна цена на двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), е в размер на 14 400 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Депозит за участие в търга в размер на 1 676,00 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа до 21.12.2020 г.
3. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 21.12.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
4. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 21.12.2020 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития