A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 16 Юли 2010  80

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява,  че на 03.09.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведe публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост - помещение с площ 25 кв.м., находящо се на приземен етаж в сграда “Бивше училище” с. Аламовци, по акт за частна общинска собственост № 474/20.12.2006 г., при следните тръжни условия:

1.1.Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 42,25 лева (четиридесет и два лева и двадесет и пет стотинки), без ДДС.

1.2.Срока за отдаване под наем на обекта – за срок от 5 (пет) години.

1.3.Предназначение на обекта – за хранителен магазин.

1.4.Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лева, без ДДС) и подаване на предложения за участие в търга до 17,30 часа на 02.09.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга в размер на 100,00 лв. (сто лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа  на 02.09.2010 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


              

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития