A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 07 Юли 2020  421

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.08.2020 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе повторен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, землище Златоград, съгласно скица № 15-175269-18.04.2017г находящ се в местността “ЛИПОВО”, целият с площ 2 630 кв. м. (две хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра), ведно с построена в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1, със застроена площ 698 кв.м. (шестстотин деветдесет и осем квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1386/03.04.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 170/04.04.2017 г., том І-103, партида 872, 873., при следните тръжни условия:
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, землище Златоград, съгласно скица № 15-175269-18.04.2017г. находящ се в местността “ЛИПОВО”, целият с площ 2 630 кв. м. (две хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра), ведно с построена в имота четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1, със застроена площ 698 кв.м. (шестстотин деветдесет и осем квадратни метра), в размер на 324 490,00 лв. (триста двадесет и четири хиляди четиристотин и деветдесет лева), като:
- Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, землище Златоград, местността “ЛИПОВО”, целият с площ 2 630 кв. м. (две хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра), е в размер на 26 300,00 лв. (двадесет и шест хиляди и триста лева).Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС
- Началната тръжна цена на четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1, със застроена площ 698 кв.м. (шестстотин деветдесет и осем квадратни метра), е в размер на 298 190,00 лв. (двеста деветдесет и осем хиляди сто и деветдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Депозит за участие в търга в размер на 32 449 лв. (тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа до 06.08.2020 г.
3. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 06.08.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
4. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 06.08.2020 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития