A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 22 Май 2020  178

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.06.2020 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва:
1. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1613/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 214/26.03.2019 г., том І-149, партида 8801. Съседи: на север – фасада; на изток – апартамент 2; на юг – фасада и на запад – фасада, при следните тръжни условия:
1.1. Начална тръжна цена на обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 4 440,00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.
1.2. Търгът да се проведе на 30.06.2020 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
1.3. Депозит за участие в търга в размер на 444,00 лв. (четиристотин четиридесет и четири лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 29.06.2020 г.
1.4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 29.06.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
1.5. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.06.2020г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
1.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
1.7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
2. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и съдържащ: подход с вътрешна дървена стълба от етаж ІІ-ри, антре и две стаи и застроена площ 33,50 кв.м. на ниво ІІ-ри етаж и съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня с всекидневна, стълбищен коридор с вътрешна дървена стълба към етаж І-ви и баня с тоалетна, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1614/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 215/26.03.2019 г., том І-150, партида 8802. Съседи: на ниво І-ви етаж: на север – фасада; на изток – апартамент на н-ци на Александър Сариев; на юг – фасада и на запад – апартамент 1; на ниво ІІ-ри етаж: на север – фасада; на изток – апартамент на Румяна Йосифова; на юг – фасада и на запад – апартамент 3, при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена на обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и съдържащ: подход с вътрешна дървена стълба от етаж ІІ-ри, антре и две стаи и застроена площ 33,50 кв.м. на ниво ІІ-ри етаж и съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня с всекидневна, стълбищен коридор с вътрешна дървена стълба към етаж І-ви и баня с тоалетна, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 6 800,00 лв. (шест хиляди и осемстотин лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.
2.2. Търгът да се проведе на 30.06.2020 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
2.3. Депозит за участие в търга в размер на 680,00 лв. (шестстотин и осемдесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 29.06.2020 г.
2.4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 29.06.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
2.5. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.06.2020г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
2.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
2.7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
3. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1615/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 216/26.03.2019 г., том І-151, партида 8803. Съседи: на север – фасада; на изток – апартамент 2; на юг – фасада и на запад – фасада, при следните тръжни условия:
3.1. Начална тръжна цена на обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 4 780,00 лв. (четири хиляди седемстотин и осемдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.
3.2. Търгът да се проведе на 30.06.2020 г. от 11,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
3.3. Депозит за участие в търга в размер на 478,00 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 29.06.2020г.
3.4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 29.06.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.06.2020г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
3.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
3.7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития