A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 22 Февруари 2018  150

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 27.03.2018 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за
Отстъпване право на строеж за изграждане на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв. м. (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целия с площ 119 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 1459/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 560/13.10.2017 г., том ІІ-152, партида 7312, при следните тръжни условия:
1. Първоначалната тръжна цена за отстъпено право на строеж изграждане на авторемонтна работилница със ЗП 72 кв. м. (12х6 м) върху УПИ VІ – стоп. дейност, кв. 9 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, целия с площ 119 кв.м., в размер на 936,00 лв. (деветстотин тридесет и шест лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Депозитът за участие в търга е в размер на 93,60 лв. (деветдесет и три лева и шестдесет стотинки).
Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 26.03.2018 г.
3. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 26.03.2018 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цена на документацията в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
5. Участието в търговете е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития