A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 19 Януари 2010  74

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 24.02.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград, на четири етажа със застроена площ 1490 кв.м. в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост №22/25.11.1998 г. при следните конкурсни условия:

1.1. С минимална офертна месечна наемна цена – 51,48 лв. (петдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки), без ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 4 години.

1.3. С предназначение на обекта – за продажба на плодове и закуски от производител, при спазване на изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.

1.4. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, които декларират, че в отдавания под наем обект ще извършват продажба на топли закуски от собствено производство и плодове.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 23.02.2010 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса в размер на 125,00  (сто двадесет и пет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 23.02.2010 г.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 23.02.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. до деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития