A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 27 Юли 2017  164

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 01.09.2017 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, ЕКАТТЕ 40806, Община Златоград, с площ на имота 8 785 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория: девета, ведно със застроени в имота: двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра); масивен едноетажен гараж със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) и едноетажна масивна сграда – питомник със застроена площ 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1171/02.02.2015 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 37/04.02.2015 г., том І-25, партида 5141, 5142, 5143, 5144. Границите на имота са: 003008 – използв. ливада на Община Златоград; 000113 – широколистна гора на ДАГ-ДГС Златоград; 003003 – използваема ливада на насл.на Севдалин Асенов Кочанов; 003004 – нива на Мюмюн Мемиш Хасан; 000113 – широколистна гора на ДАГ-ДГС Златоград.
Публично оповестеният търг с тайно наддаване да се проведе при следните условия:
1. Началната тръжна цена на поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, ЕКАТТЕ 40806, Община Златоград, с площ на имота 8 785 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), в размер 8 410,00 лв. (осем хиляди четиристотин и десет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Началната тръжна цена на двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), е в размер на 13 700,00 лв. (тринадесет хиляди и седемстотин лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3. Началната тръжна цена на масивен едноетажен гараж със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), е в размер на 1 650,00 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
4. Началната тръжна цена на едноетажна масивна сграда – питомник със застроена площ 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра), е в размер на 1 850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
5. Търгът да се проведе на 01.09.2017 от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1.
6. Депозит за участие в търга е в размер на 2 561,00 лв. (две хиляди петстотин шестдесет и един лева), определен като 10% върху сумата 25 610,00 лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин и десет лева), включваща началната тръжна цена на поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, ЕКАТТЕ 40806, Община Златоград, с площ на имота 8 785 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), началната тръжна цена на двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), масивен едноетажен гараж със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) и едноетажна масивна сграда – питомник със застроена площ 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра).
6.1. Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
6.2. Срок за внасяне на депозита: до 17,30 часа на 31.08.2017 г.
7. Поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, ЕКАТТЕ 40806, Община Златоград, с площ на имота 8 785 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория: девета, се продава заедно със застроени в него сгради: двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра); масивен едноетажен гараж със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) и едноетажна масивна сграда – питомник със застроена площ 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра).
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с тайно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
9. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
10. Задължителни документи за участие в търга с тайно наддаване:
1) Заявление от кандидата за участие в търга (по образец);
2) Документ за внесен депозит (оригинал);
3) Документ за закупена тръжна документация, в размер на 60,00 лв. с вкл. ДДС (оригинал);
4) Документ за самоличност (копие);
5) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица);
6) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (копие);
7) Удостоверение, издадено от Община Златоград за липса на задължения на физическите и юридически лица към общината (оригинал);
8) Декларация за запознаване с тръжната документация - по образец.
9) Декларация за извършен оглед на сградата - по образец;
10) Декларация за извършен оглед на поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, ЕКАТТЕ 40806, Община Златоград, с площ на имота 8 785 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория: девета, ведно със застроени в имота: двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра); масивен едноетажен гараж със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) и едноетажна масивна сграда – питомник със застроена площ 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра).
11) Предложените цени за поземления имот и сградите се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика със заявлението за участие в търга.
Търгът с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на заявление от всеки участник в запечатан плик. В плика се прилагат и всички задължителните документи за участие.
За спечелил търга се обявява участникът предложил най-високата обща крайна цена, която представлява сбор от:
предложената цена за поземлен имот № 003007, находящ се в землище с. Кушла, ЕКАТТЕ 40806, Община Златоград, с площ на имота 8 785 кв.м. (осем хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра) + предложната цена за двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра) + предложената цена за масивен едноетажен гараж със застроена площ 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) + предложената цена за едноетажна масивна сграда – питомник със застроена площ 66 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра).
11. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 31.08.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
12. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 31.08.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития