A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 27 Юли 2017  167

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 08.09.2017 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 36 332кв. м. (тридесет и шест хиляди триста тридесет и два квадратни метра). Начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия. В имота има застроени: двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 342,27 кв.м. (триста четиридесет и два цяло и двадесет и седем метра), година на построяване:1961г. и полумасивно едноетажно жилище със застроена площ 136,80 кв.м. (сто тридесет и шест цяло и осемдесет квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1167/02.02.2015 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 40/05.02.2015 г., том І-28, партида 3998, 3999, 4000. Границите на имота са: 010001 – залесена територия на ДАГ-ДГС и 013012- полски път, землищна градина на Община Златоград.
Публично оповестеният търг с тайно наддаване да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена на поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 36 332кв. м. (тридесет и шест хиляди триста тридесет и два квадратни метра) в размер 34 775,00 лв. (тридесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет лв. )Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Начална тръжна цена на двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 342,27 кв.м. (триста четиридесет и два цяло и двадесет и седем квадратни метра), е в размер на 18 750,00 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет лв.). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3. Начална тръжна цена на полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 136,80 кв.м. (сто тридесет и шест цяло и осемдесет квадратни метра), е в размер на 3 850,00 лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лв.). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
4. Търгът да се проведе на 08.09.2017 от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1.
5. Депозит за участие в търга е в размер на 5737,50 лв. (пет хиляди седемстотин тридесет и седем лв. и петдесет ст.), определен като 10% върху сумата 57 375,00 лв. (петдесет и седем хиляди триста седемдесет и пет лв), включваща началната тръжна цена на поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 36 332кв. м. (тридесет и шест хиляди триста тридесет и два квадратни метра), началната тръжна цена на двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 342,27 кв.м. (триста четиридесет и два цяло и двадесет и седем метра) и началната тръжна цена на полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 136,80 кв.м. (сто тридесет и шест цяло и осемдесет квадратни метра).
5.1. Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
5.2. Срок за внасяне на депозита: до 17,30 часа на 07.09.2017 г.
6. Поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 36 332кв. м. (тридесет и шест хиляди триста тридесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия., се продава заедно със застроени в него сгради двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 342,27 кв.м. (триста четиридесет и два цяло и двадесет и седем квадратни метра) и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 136,80 кв.м. (сто тридесет и шест цяло и осемдесет квадратни метра).
7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с тайно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
8. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
9. Задължителни документи за участие в търга с тайно наддаване:
1) Заявление от кандидата за участие в търга (по образец);
2) Документ за внесен депозит (оригинал);
3) Документ за закупена тръжна документация, в размер на 60,00 лв. с вкл. ДДС (оригинал);
4) Документ за самоличност (копие);
5) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица);
6) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (копие);
7) Удостоверение, издадено от Община Златоград за липса на задължения на физическите и юридически лица към общината (оригинал);
8) Декларация за запознаване с тръжната документация - по образец.
9) Декларация за извършен оглед на сградата - по образец;
10) Декларация за извършен оглед на поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 36 332кв. м. (тридесет и шест хиляди триста тридесет и два квадратни метра). Начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия. В имота има застроени: двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 342,27 кв.м. (триста четиридесет и два цяло и двадесет и седем квадратни метра), година на построяване:1961г. и полумасивно едноетажно жилище със застроена площ 136,80 кв.м. (сто тридесет и шест цяло и осемдесет квадратни метра).
11) Предложените цени за поземления имот и сградите се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика със заявлението за участие в търга.
Търгът с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на заявление от всеки участник в запечатан плик. В плика се прилагат и всички задължителните документи за участие.
За спечелил търга се обявява участникът предложил най-високата обща крайна цена, която представлява сбор от:
предложената цена за поземлен имот № 002057, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 36 332кв. м. (тридесет и шест хиляди триста тридесет и два квадратни метра) + предложната цена за двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 342,27 кв.м. (триста четиридесет и два цяло и двадесет и седем квадратни метра) + предложената цена за полумасивно едноетажно жилище със застроена площ 136,80 кв.м. (сто тридесет и шест цяло и осемдесет квадратни метра).
10. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 07.09.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
11. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 07.09.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития