A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 29 Юни 2017  163

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 03.08.2017 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведат, както следва:
І. Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра) и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1384/31.03.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 168/04.04.2017 г., том І-101, партида 2934, 2935, 6915, при следните тръжни условия:
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), ведно със застроени в имота сгради: полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра) и полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), в размер на 21 080,00 лв. (двадесет и една хиляди и осемдесет лева), като:
- Началната тръжна цена на поземлен имот № 000382, съгласно скица № К00293/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 5 131 кв.м. (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), е в размер 7 020,00 лв. (седем хиляди и двадесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- Началната тръжна цена на полумасивна едноетажна сграда № 1 със застроена площ 131 кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра), в размер на 9 600,00 лв. (девет хиляди и шестстотин лева).
Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- Началната тръжна цена на полумасивна едноетажна сграда № 2 със застроена площ 61 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра), в размер на 4 460,00 лв. (четири хиляди четиристотин и шестдесет лева).
Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе на 03.08.2017 г. от 09,30 часа.
3. Депозит за участие в търга в размер на 2 108,00 лв. (две хиляди сто и осем лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 02.08.2017 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 02.08.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 02.08.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
ІІ. Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000383, съгласно скица № К00294/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 3 401 кв.м. (три хиляди четиристотин и един квадратни метра), ведно със построена в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 271 кв. м. (двеста седемдесет и един квадратни метра), година на построяване: 1972 г. Начин на трайно ползване на имота: друга селскостопанска територия. , по акт за частна общинска собственост № № 1385/31.03.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 169/04.04.2017 г., том І-102, партида 4011,4012, при следните тръжни условия:
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот № 000383, съгласно скица № К00294/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 3 401 кв.м. (три хиляди четиристотин и един квадратни метра), ведно със построена в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 271 кв. м. (двеста седемдесет и един квадратни метра), в размер на 27 090,00 лв. (двадесет и седем хиляди и деветдесет лева), като:
- Началната тръжна цена на поземлен имот № 000383, съгласно скица № К00294/05.01.2017г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 3 401 кв.м. (три хиляди четиристотин и един квадратни метра), е в размер 4 650,00 лв. (четири хиляди шестстотин и петдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- Началната тръжна цена на двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 271 кв. м. (двеста седемдесет и един квадратни метра), в размер на 22 440,00 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе на 03.08.2017 г. от 10,30 часа.
3. Депозит за участие в търга в размер на 2709,00 лв. (две хиляди седемстотин и девет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 02.08.2017 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 02.08.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 02.08.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
ІІІ. Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 000384, съгласно скица № Ф00292/01.12.2014г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 2 531 кв.м. (две хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1166/02.02.2015 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 41/05.02.2015 г., том І-29, партида 4013, при следните тръжни условия:
1.Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот № 000384, съгласно скица № Ф00292/01.12.2014г., находящ се в землище с. Аламовци, ЕКАТТЕ 00196, община Златоград, с площ на имота 2 531 кв.м. (две хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра), в размер на 4 827,00 лв. (четири хиляди осемстотин двадесет и седем лева).
Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе на 03.08.2017 г. от 11,30 часа.
3. Депозит за участие в търга в размер на 482,70 лв. (четиристотин осемдесет и два лева и седемдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 02.08.2017г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 02.08.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 02.08.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития