A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 08 Юни 2017  129

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.07.2017 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе повторен публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 4 839 кв.м. (четири хиляди осемстотин тридесет и девет квадратни метра), ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.19.114.1 със застроена площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; категория: шеста, по Акт за частна общинска собственост № 981/01.08.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 422/05.08.2013г., том ІІ-132, дело 284, партида 4077, 4078 и Акт № 1365/10.02.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 981/01.08.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 59/13.01.2017 г., том І-32, партида 4077, 4078, при следните тръжни условия:
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване ще се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 4 839 кв.м. (четири хиляди осемстотин тридесет и девет квадратни метра), ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.19.114.1 със застроена площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), в размер на 21 160,00 лв. (двадесет и една хиляди сто и шестдесет лева), като:
- Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 4 839 кв.м. (четири хиляди осемстотин тридесет и девет квадратни метра), е в размер 4 260,00 лв. (четири хиляди двеста и шестдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- Началната тръжна цена на едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.19.114.1 със застроена площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), е в размер на 16 900,00 лв. (шестнадесет хиляди и деветстотин лева).
2. Депозит за участие в търга в размер на 2 116,00 лв. (две хиляди сто и шестнадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 04.07.2017 г.
3. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 04.07.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
4. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 04.07.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития