A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 04 Декември 2009  34

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 26.01.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 76 кв.м., в сграда “Плувен басейн” на приземен етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се на ул. “Ерма”, гр. Златоград, УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по Акт за публична общинска собственост №535/11.08.2008 г., при следните тръжни условия:  1. Минимална офертна месечна наемна цена за обекта в размер на 112,86 лева (сто и дванадесет лева и осемдесет и шест ст.), без ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем на обекта - до предприемане на действия на ново строителство след одобряване на ЧИ на ПУП за имота в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, но не по-дълъг от 3 (три) години.

  3. Предназначение на обекта – за склад.

  4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

  5. Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 25.01.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

  6. Депозит за участие в търга в размер на 300,00  (триста лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 25.01.2010 г.


            Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


              

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития