A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 25 Януари 2017  44

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 28.02.2017 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 675/07.02.2011 г., при следните тръжни условия:
1. Началната тръжна цена 31 060,00 лв. (тридесет и една хиляди и шестдесет лева), включваща подобренията, извършени от подобрителя в размер на 15 440,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева). Върху достигната на търга продажна цена не се начислява ДДС.
2. В случай, че подобрителя е определен за купувач на имота от достигнатата на търга цена се приспадат направените от него подобрения в размер на 15 440,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева).
3. В случай, че бъде реализирана сделка и подобрителя не бъде определен за купувач, ще бъде сключено споразумение за заплащане на подобрителя стойността на подобренията в размер на 15 440,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева).
4. Депозитът за участие в търга в размер на 3 106,00 лв. (три хиляди сто и шест лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 27.02.2017 г.
5. Документация за участие в процедура може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 27.02.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срок за подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 27.02.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития