A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 04 Декември 2009  27

 


ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 12.01.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - търговски обект с площ 41 кв. м. от павилион спирко – навес с търговски обект, поставен в поземлен имот с идентификатор 31111.34.879 по КК на гр. Златоград, целият с площ 1 282 кв.м., находящ се на ул. “Беловидово” срещу пощенска станция Златоград, при следните тръжни условия:  • Минимална офертна месечна наемна цена за обекта в размер на 128,74 лв. (сто двадесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), без ДДС;

  • Срок за отдаване под наем на обекта –5 години;

  • Предназначение на обекта – за продажба на хранителни стоки;

  • Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

  • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 11.01.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

  • Депозит за участие в търга в размер на 310,00  (триста и десет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.01.2010 г.


            Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития