A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 06 Октомври 2016  88

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 03.11.2016 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ученическа столова, находяща се на ниво партерен етаж от четириетажна масивна сграда с идентификатор 31111.33.500.2 на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград и състояща от три зони:
1) Зала за хранене с полезна площ 116 кв. м. (сто и шестнадесет квадратни метра), капацитет 76 места, разполагаща с кът за подаване на готова храна и кът за събиране на неизмити съдове;
2) кухненски блок с полезна площ 71,08 кв. м. (седемдесет и едно цяло и осем стотни квадратни метра), включващ кухня, разливно, умивалня за съдовете от залата, складове за полуфабрикати и сухи продукти, оразмерени за дневна продажба, битови помещения и WC за персонала;
3) санитарни помещения,
при следните тръжни условия:
1. Първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 181,85 лв. (сто осемдесет и един лев и осемдесет и пет стотинки), без включен ДДС, определена съгласно Решение № Ж 263/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград. Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.
2. Предназначение – приготвяне на обяд и столово хранене на учениците от 1 до 8 клас в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, обхванати в целодневна организация на учебния процес, съгласно изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
3. Срок за отдаване под наем – 10 години, считано от дата на сключване на договора.
4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя.
5. Съгласуване на работното време с Директора на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград.
6. За кухненското обзавеждане се начислява месечен наем, в размер на 142,46 лв. (сто четиридесет и два лева и четиридесет и шест стотинки), без вкл. ДДС, определен съгласно Решение № Ж 263/04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград. Върху месечния наем се начислява ДДС.
Търгът да се проведе на 03.11.2016 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 02.11.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Депозит за участие в търга е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 02.11.2016 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития