A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 01 Декември 2009  28

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 14.01.2010 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (класна стая с хранилище) с площ 53 кв.м., находящо се на партерен етаж в новата сграда на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград, с предназначение за образователни и възпитателни услуги, по акт за публична общинска собственост №50/27.08.1999 г., при следните тръжни условия:  • Първоначална месечна наемна цена в размер на 157,41 лв.(сто петдесет и седем лева и четиридесет и една стотинки), без ДДС;

  • Срок за отдаване под наем на имота – за срок от 4 (четири) години;

  • Предназначение на имота – за образователни и възпитателни услуги;

  • Всички разходи, свързани с ползването на имота са за сметка на наемателя.

  • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 13.01.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

  • Депозит за участие в търга в размер на 380,00  (триста и осемдесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 13.01.2010 г.


            Оглед на имота може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестените търгове с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка до директора на училището.


         За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития